Решение № 72

към дело: 20175100900048
Дата: 04/03/2020 г.
Съдия:Кирил Митков Димов
Съдържание
Производството е по чл.25, ал.4 от ЗТРРЮЛНЦ във вр. с чл.274 и сл. от ГПК.
С отказ № 20171120160328/22.11.2017 г. на Длъжностно лице по регистрация при А. по в., е отказано вписване промяна в обстоятелствата по заявление вх. № 20171120160328/20.11.2017 г., а именно изключване на съдружника Ф. Ф.
Против така постановеният отказ е постъпила жалба от "Т.-с." *- гр.К., представлявано от процесуалния представител - адв. И. Й., който го обжалва като незаконосъобразен. В жалбата се сочи, че единственият решаващ мотив на длъжностното лице да постанови отказ било липсата на изрично решение на общото събрание за отправяне на предупреждение до съдружника за изключване. Сочи се, че практиката на ВКС приемала еднозначно, че предупреждението по чл.126, ал.3 от ТЗ не следва да бъде отправено задължително с решение на общото събрание на дружеството. Изключването била най-тежката санкция, прилагана по отношение на съдружник и ако волята на законодателя била отправянето на предупреждение да бъде предварително санкционирано от общото събрание, то той задължително би го включил при изчерпателното изброяване на правомощията му, визирани в чл.137 от ТЗ. Сочи, че предупреждението по чл. 126, ал.3 от ТЗ можело да бъде отправено, както от всеки съдружник, така и от управителя. Предвид тези съображения счита, че отказът е незаконосъобразен и следва да бъде отменен. Излага съображения, че на изключвания съдружник било отправено писмено предупреждение с надлежно връчена на 29.09.2017 г. нотариална покана поради негови действия против интересите на дружеството. Предупреждението за изключване било направено от съдружник, притежаващ 60 % от дяловете на капитала и съдържало всички основания, връчено било надлежно и едновременно с покана за свикване на общо събрание. Всички провинения на съдружника били в период, предхождащ предупреждението и не можели да бъдат поправени в дадения срок. Твърди се, че общото събрание било проведено при спазване на всички законови изисквания и протоколирано в надлежна форма. Моли съда да отмени отказа на Длъжностното лице по регистрация и да укаже да бъдат вписани исканите обстоятелства по партидата на дружеството.
Съдът, като прецени събраните по делото доказателства - поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:
Жалбата е основателна, а обжалваният отказ е неправилен.
Със заявление вх. № 20171120160328/20.11.2017 г. "Т.-с." *- гр.К., представлявано от процесуалния представител - адв. Ц. А., е поискало да бъде вписано в търговския регистър изключването на съдружника Ф. Я. Ф.
За да постанови обжалвания отказ Длъжностното лице по регистрация е приело, че отправянето на предупреждение за изключване на съдружник следва да бъде дадено с решение на общото събрание, каквото не било проведено.
С решение № 116/27.03.2019 г. по в.т.д. № 52 по описа за 2019 г. на Пловдивския апелативен съд, влязло в сила на 12.03.2020 г., са отхвърлени предявените от Ф. Я. Ф., с ЕГН * от гр.К. искове да бъдат отменени взетите решенията на проведено на 15.11.2017 г. общо събрание на съдружниците в "Т. - с." *- гр.К., с ЕИК *, както следва: по т. I - Изключва съдружника Ф.Ф., на основание чл.126, ал.3, т.3 и т.1 от ТЗ, поради негови действия против интересите на дружеството и неизпълнение на задължения за оказване на съдействие за осъществяване на дейността на дружеството; по т. II - Да не се намалява капиталът на дружеството с 2000 лв. - част, съответстваща на дела на изключения съдружник, а същият да се поеме от оставащия съдружник, който да внесе по сметка на дружеството номиналния размер на тези дялове и по т. IV - Решения относно избор на управител и промяна в седалището и адреса на управление да бъдат взети от едноличния собственик на капитала на дружеството едновременно с приемане от него на учредителния акт на едноличното дружество, като неоснователни.
В мотивите на съдебното решение е посочено, че не са налице допуснати нарушения при вземането на решение за изключването на ищеца Ф. Я. Ф. като съдружник и произтичащите от това промени в дружеството.
Съгласно разпоредбата на чл.297 от ГПК влязлото в сила решение е задължително за съда, който го е постановил, и за всички съдилища, учреждения и общини в Република България. Предвид посочената разпоредба, съдът намира, че решение № 116/27.03.2019 г. по в.т.д. № 52 по описа за 2019 г. на Пловдивския апелативен съд, влязло в сила на 12.03.2020 г., е задължително за настоящата инстанция и следва да бъде съобразено.
Ето защо, отказът на длъжностното лице по регистрация следва да бъде отменен, като се дадат задължителни указания за вписване на заявеното обстоятелство, а именно изключването на съдружника Ф. Я. Ф.
Водим от изложеното и на основание чл.25, ал.4 и 5 от ЗТРРЮЛНЦ, във вр. с чл.278 от ГПК, Окръжният съд
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ отказ № 20171120160328/22.11.2017 г. на Длъжностно лице по регистрация при А. по в., с който е отказано вписване промяна в обстоятелствата по заявление вх. № 20171120160328/20.11.2017 г., а именно изключване на съдружника Ф. Ф., като ДАВА задължителни указания на А. по в.: да се впише изключване на съдружника Ф. Ф.
Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския апелативен съд в 7-дневен срок от връчването му.Председател:

File Attachment Icon
D374F90935991174C225854B00422648.rtf