Решение № 3

към дело: 20125100100413
Дата: 01/04/2013 г.
Съдия:Веселина Атанасова Кашикова
Съдържание
Производството е по реда на чл.463 ГПК и е образувано по постъпила жалба от Ф. Р. О. от гр. К. срещу разпределение на постъпила парична сума, извършено с протокол на ДСИ от 09.11.2012г. по изп. дело № 342/2003 година по описа на СИС при Районен съд- К..
Жалбодателят заявява, че не е съгласен с извършеното от ДСИ разпределение на постъпилата парична сума по делото. Счита, че разпределението не е извършено законосъобразно и в съгласие с чл.136 ЗЗД. В разпределението били отделени суми за такси и данъци, както и за неплатени задължения към Н., каквито двамата длъжници не дължали. Моли съда да отмени така извършеното разпределение и да задължи ДСИ да извърши ново разпределение, съобразено със закона липсата на общински и държавни задължения.
Взискателят О. К. оспорва жалбата като неоснователна. Моли обжалваното разпределение да бъде потвърдено.
Държавният съдебен изпълнител Йорданка Костова е изложил мотиви, съгласно разпоредбата на чл.436, ал.3 от ГПК, като изразява становище, че жалбата е неоснователна.
Окръжният съд, за да се произнесе, взе предвид следното:
Изп.д. № 342/2003 г. по описа на СИС при РС-К., образувано по молба на взискателя К. А. М. от гр. К. въз основа на изпълнителен лист за парично задължение, е във фазата на разпределение на събрани суми от публична продан на недвижим имот, собственост на длъжниците Ф. Р. О. и С. А. О..
С протокол за разпределение, предявен на страните по изп.д. на 09.11.2012 година, постъпилата сума от 21 121.00 лв. е разпределена по редове, както следва: І. ДТ и разноски по съдебното изпълнение, от които с право на предпочтително удовлетворение на осн. чл. 136, ал.1, т.1 ЗЗД: 1. разноски по съдебното изпълнение по изп.дело № 342/2003г.; 2 разноски на взискателя и присъединени взискатели; 3. държавна такса по чл. 53, ал.1, т.4 ТДТССГПК. ІІ. Местни данъци и такси, дължими за продадения имот, които се ползват с право на предпочтително удовлетворение на осн. чл. 136, ал.1, т.2 ЗЗД. ІІІ. Взискател, чието вземане е обезпечено с ипотека върху изнесения на публична продан имот и е с привилегия по чл. 136, ал.1, т.3 ЗЗД. ІV. На основание чл. 136, ал.1, т.6 – вземания на държавата срещу всеки от длъжниците и V. Вземания на непривилегировани взискатели, за които суми не са заделени поради изчерпване на постъпилата за разпределение сума.
При тези данни по делото, се налагат следните изводи: при извършване на разпределението според реда на привилегиите, посочен в чл. 136 ЗЗД, ДСИ е формирал правилно редовете на удовлетворените вземания, с изключение на сумите, отделени за разноски на присъединените взискатели, включени в т. І. 2, а именно: 50.00лв. - за К. А. М., взискател по изп.дело №69/ 2009г. по описа на ЧСИ Хриса Пурнарова с рег. №741 на Камарата на ЧСИ; 50.00лв. - за З. Г.П.,взискател по изп.дело №91/ 2007г. по описа на ЧСИ Росен Сираков с рег. №812 на Камарата на ЧСИ; 10.00лв.- за И. С. Х., взискател по изп.дело № 93/2012г. по описа на СИС при РС- Г.; 50.00лв. - за А. И. К., взискател по изп. дело № 154/2009г. по описа на ЧСИ Росен Сираков с рег.№ 812 на Камарата на ЧСИ; 56.00лв. - за "А. за С. на вземания" ООД - Г.,взискател по изп.дело № 631/2009г. по описа на ЧСИ Росен Сираков с рег.№ 812 на Камарата на ЧСИ и 365.00лв.- за "Ю. и ЕФ Д.- Б. -Г., взискател по изп.дело № 47/2009г. по описа на СИС при РС- Г.. Същите са неправилно включени като разноски по т.1 на чл. 136, ал.1 ЗЗД, тъй като с привилегия по посочената разпоредба се ползват само В. за разноски по обезпечаването и принудителното изпълнение на основния взискател и присъединените взискатели, като целта е да се даде предимство на тези от тях, които са направили разноски за действия, от които се ползват и останалите взискатели. Така, разноските на изброените присъединени взискатели с изключение на тези на "Ю. и ЕФ Д.- Б.-Г. са за внесени д.т. за присъединяване към основното изп. дело и не представляват разноски в смисъла, в който бе посочено, т.е. не се ползват с право на предпочтително удовлетворение. Що се касае за разноските на "Ю. и ЕФ Д.- Б.-Г., то за същите не може да бъде направен какъвто и да е извод какви са и дали част от тях или изцяло са свързани или не с обезпечаването и принудителното изпълнение, поради липса на данни по изп. дело за какво са направени /ако има напр. разноски за налагане на възбрана, то това действие би ползвало всички кредитори и разноските би следвало да се включат по т.1 на чл. 136, ал.1,т.1 ЗЗД; но ако това са разноски за образуване на изп.дело, проучване, изд. на изп. лист, адвокатски хонорар или др. обичайни разноски по изп.дело, то същите не следва да се ползват с привилегии/. Ето защо в посочената част, при определяне реда на разноските на привилегированите кредитори, разпределението е неправилно и следва да се отмени.
По отношение на довода в жалбата, че с разпределението са отделени суми за такси и данъци, както и за неизплатени задължения към Н., които длъжниците по изп.дело считали, че не дължат: видно от протокола за разпределение - т. ІІ, ДСИ е отделил сумата от 24.29 лв. – данък върху недвижими имоти и лихви и 25.71 лв. – такса битови отпадъци и лихви, на основание чл. 136, ал.1, т.2 ЗЗД, ползващи се с право на предпочтително удовлетворение и правилно включени в този ред като вземане на държавата. Размерът на задължението е съобразен с данните от представената официална информация за това от О. К.. Правилно по реда на чл. 136, ал.1, т.6 ЗЗД, са включени и вземания на държавата чрез ТД на Н.-К. за всеки от длъжниците, съобразно предоставените удостоверения, съставляващи официални документи и ползващи се с формална доказателствена сила. В тази връзка, от жалбодателя най-общо се твърди, че са отделени суми, които не се дължат, но поради липса на конкретност на твърдението и поради липса на доказателства за недължимост, такъв извод не може да бъде направен от съда.
Поради изложените съображения извършеното разпределение на суми по т.І.2 – относно разноски на присъединените взискатели следва да бъде отменено и делото да се върне на ДСИ за извършване на ново разпределение съобразно дадените по-горе указания на съда.
Водим от изложеното, Окръжният съд
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ извършеното разпределение на суми с протокол от 08.11.2012 година за разпределение на сумата от 21 121.00 лв. по изп.д. № 341/2003г. по описа на СИС при Районен съд-К. в частта му по т.І.2, с която са заделени суми за разноски на присъединени взискатели, както следва: 50.00лв. - за К. А. М., взискател по изп.дело №69/ 2009г. по описа на ЧСИ Хриса Пурнарова с рег. №741 на Камарата на ЧСИ; 50.00лв. - за З. Г.П.,взискател по изп.дело №91/ 2007г. по описа на ЧСИ Росен Сираков с рег. №812 на Камарата на ЧСИ; 10.00лв.- за И. С. Х., взискател по изп.дело № 93/2012г. по описа на СИС при РС- Г.; 50.00лв. - за А. И. К., взискател по изп. дело № 154/2009г. по описа на ЧСИ Росен Сираков с рег.№ 812 на Камарата на ЧСИ; 56.00лв. - за "А. за С. на вземания" ООД - Г.,взискател по изп.дело № 631/2009г. по описа на ЧСИ Росен Сираков с рег.№ 812 на Камарата на ЧСИ и 365.00лв.- за "Ю. и ЕФ Д.- Б. -Г., взискател по изп.дело № 47/2009г. по описа на СИС при РС- Г..
ВРЪЩА изп.дело № 342/2003 г. по описа на СИС при РС-К. на ДСИ за ново разпределение разноските на присъединените взискатели по т.І.2 от Протокола от 08.11.2012г., които да бъдат изключени от реда на В. по чл. 136, ал.1, т.1 ЗЗД, като по отношение на взискателя "Ю. и ЕФ Д.- Б. -Г. се извърши преценка на направените разноски и съобразно характера им, предвид дадените по-горе указания от съда, да се отнесат или към реда по чл. 136, ал.1, т.1 ЗЗД или към тези на останалите присъединени взискатели.
Решението подлежи на обжалване с частна жалба пред Пловдивския апелативен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

File Attachment Icon
DBE2240A0616E459C2257AE900483F79.rtf