Определение № 477

към дело: 20205100500060
Дата: 05/07/2020 г.
Съдия:Мария Кирилова Дановска
Съдържание
и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е образувано по повод депозирана от „С. – С. Г.”, Г., жалба с вх. № 60/08.04.2020г., против действие на ЧСИ Х.П., изразяващо се в смяна на пазача по изп.дело № 52/2020г. по описа на същия частен съдебен изпълнител, обективирано в протокол за опис на недвижими имоти, извършен на 02.03.2020г.
При извършената служебна проверка настоящата инстанция констатира, че жалбата не е надлежно администрирана. На първо място, обжалва се действие на частния съдебен изпълнител, като е посочено, че то е обективирано в протокол за опис на недвижими имоти, извършен на 02.03.2020г.
По делото се съдържат два протокола за опис, извършени на посочената дата – на л.54 - 56 от делото, и на л.57-59. Съответно, с тези протоколи са описани два различни имота, и с които протоколи е бил определен нов пазач. Като не е посочил изрично кое от двете действия /по кой от двата протокола/ атакува, жалбодателят е депозирал жалба, която е нередовна, а за ЧСИ Х.П. е съществувало задължението да изправи тази нередовност при администрирането на жалбата.
Следва поради изложеното, производството по настоящото дело да се прекрати и жалбата да бъде върната на частния съдебен изпълнител Х.П. за надлежното й администриране. След изправянето на нередовността, жалбата следва отново да бъде отново изпратена на другата страна, с оглед разпоредбата на чл.436, ал.2 ГПК.
Само за пълнота следва да се отбележи и това, че с оглед въведеното извънредно положение със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., при изпращане на жалбата от ЧСИ и образуване на настоящото въззивно гражданско дело, срокът за депозиране на писмено възражение по процесната жалба не е бил изтекъл, което на самостоятелно основание прави администрирането нередовно.
Така мотивиран, съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по в. гр. д. № 60/2020г. по описа на Кърджалийския окръжен съд, образувано по жалба с вх. № 60/08.04.2020г., депозирана от „С. – С. Г.”, Г. /длъжник/, против действие на ЧСИ Х.П., изразяващо се в смяна на пазача по изп.дело № 52/2020г. по описа на същия частен съдебен изпълнител, обективирано в протокол за опис на недвижими имоти, извършен на 02.03.2020г.
ВРЪЩА жалбата, ведно с копие от изпълнителното дело, на ЧСИ Х.П. за надлежното й администриране, съобразно мотивировъчната част на настоящото определение.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

File Attachment Icon
DE566D7BB2F15FFFC22585650021B010.rtf