Мотиви № 1

към дело: 20195100200235
Дата:
Съдия:
Съдържание
На подсъдимия Х. Г. Г. от С., О., област Х., с ЕГН-*, е предявено обвинение по чл.249 ал.1, във вр.с чл.26.ал.1 от НК, за това, че през периода от 09.00 часа до 11.00 часа на 09.04.2019 год., при условията на продължавано престъпление в с. К., О., в гр.М. и в Г. използвал платежен инструмент - банкова дебитна карта с номер *823741, издадена в Република България от банка „ЦКБ"-, на името на М. Р. К., с ЕГН- * от с. К., общ. К., обл. К., и данни от платежен инструмент - персоналния идентификационен номер на дебитна карта с номер *823741 без съгласието на титуляра М. Р. К., ЕГН-* от с. К., общ. К., обл. К., като деянието не съставлява по тежко престъпление, както следва:
на 09.04.2019 г. в с.К., О. използвал платежен инструмент банкова дебитна карта с номер *823741, издадена в Република България от банка "ЦКБ"-, на името на М. Р. К., ЕГН-* от с. К., общ. К., обл. К., и данни от платежен инструмент - персоналния идентификационен номер на дебитна карта с номер *823741 без съгласието на титуляра М. Р. К., ЕГН- * от с. К., общ. К., обл. К., като от АТМ устройство - банкомат с №00051520, собственост на "ЦКБ" , находящ се в с.К., общ. К., в 09.17 часа поискал баланс на сметка по картата; в 09.18 часа изтеглил сумата от 400 лв. /успешна транзакция/;
на 09.04.2019 г. в гр.М. използвал платежен инструмент банкова дебитна карта е номер *823741, издадена в Република България от банка "ЦКБ"-, на името на М. Р. К., ЕГН-* от с. К., общ. К., обл. К., и данни от платежен инструмент - персоналния идентификационен номер на дебитна карта с номер *823741 без съгласието на титуляра М. Р. К., ЕГН- * от с. К., общ. К., обл. К., като от АТМ устройство банкомат с № 00052901, собственост на "ЦКБ" , находящ се в гр. М., в 09.44 часа изтеглил сумата от 400 лв. /успешна транзакция/; в 09.45 часа изтеглил сумата от 400 лв. /успешна транзакция/; в 09.46 часа изтеглил сумата от 400 лв. /успешна транзакция/; в в 09.47 часа изтеглил сумата от 400 лв. /успешна транзакция/; в 09.47 часа изтеглил сумата от 400 лв. /успешна транзакция/; в 09.48 часа изтеглил сумата от 400 лв. /успешна транзакция/; в 09.49 часа изтеглил сумата от 400 лв. /успешна транзакция/; в 09.49 часа изтеглил сумата от 400 лв. /успешна транзакция/;
на 09.04.2019 г. в Г. използвал платежен инструмент банкова дебитна карта с номер *823741, издадена в Република България от банка "ЦКБ“ , на името на М. Р. К., ЕГН-* от с. К., общ. К., обл. К., и данни от платежен инструмент - персоналния идентификационен номер на дебитна карта с номер *823741 без съгласието на титуляра М. Р. К., ЕГН-* от с. К., общ. К., обл. К. като на АТМ устройство - банкомат с № 00054018, собственост на ''Райфайзенбанк" , находящ се в гр. К., в 10.33 часа и в 10.35 часа поискал баланс на сметка по картата; в 10.33 часа изтеглил сумата от 200 лв. /успешна транзакция/; в 10.34 часа изтеглил сумата от 10 лв. /успешна транзакция/.
Подсъдимият Х. Г. Г. в съдебно заседание признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като изразява съгласие да не се събират доказателства за тези факти, поради което делото е разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие – Глава двадесет и седма от НПК. В последната си дума заявява, че съжалява много за извършеното и моли за минимално наказание.
Повереникът на гр.щец М. К. моли подсъдимия да бъде осъден да заплати сумата от 3 500 лева, заедно с лихвите.
Прокурорът от О. П. – К. в съдебно заседание счита, че с оглед събраните доказателства обвинението било доказано и моли съда да признае подсъдимия Х. Г. за виновен в извършването на престъплението по чл. 249, ал. 1, във вр. с чл. 26. ал. 1 от НК. По отношение на наказанието, което следва да бъде определено, предлага на съда то да е при условията на чл.58а ал.4 от НК, доколкото били налице множество смекчаващи вината обстоятелства – неосъждан, признал вината си, започнал да възстановява някакви парични суми на пострадалата чрез нейния внук. Счита, че са налице основания да му бъде определено наказание под минимума, който е предвидил законодателят, а именно наказание „лишаване от свобода” за срок от 1 година, което на основание чл.66 ал.1 от НК да бъде отложено за изпитателен срок от 3 години. По отношение на предвиденото наказание „глоба”, предлага да бъде наложена в размер на 381 лева, т.е. 10 % от сумата, която е изтеглил, съобразено с неговото имотно състояние, семейно положение и трудовата му заетост. По отношение на предявения и приет за съвместно разглеждане граждански иск, счита, че същият е основателен и моли съда да го уважи в размера, в който е предявен.
От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:
Подсъдимия Х. Г. е роден на *г. в гр.Х., с българско гражданство, неженен, с основно образование и безработен. Не е осъждан. Живее в С., О., обл,Х..
Подсъдимия Г. пристигнал заедно със семейството си в началото на пролетния сезон на 2019г. в района на с.Ф., О.. Г. бил част от семейство калайджии, които пътували из страната през по-голяма част от годината в търсене на препитание. Семейството разпънало палатките в покрайнините на с.Ф., а Г. се отправил към общинският център - с.К., за да търси работа. Разпитвал за работа като калайджия, като същевременно събирал старо желязо за предаване за скраб. На 09.04.2019г. подсъдимият Г. отишъл на центъра на с.К. да търси работа. Пред супермаркет „М.“ в центъра на селото намерил на земята паднала банкова карта със залепено за нея листче с написани четири цифри.
Подсъдимият Г., след като намерил в с.К. и взел дебитната карта със залепено листче, предположил, че изписаните цифри на листчето е ПИН - кода / персонален идентификационен код/ за картата. Подсъдимият Г. решил да провери дали в тази карта има пари и дали действително това е ПИН-кода за картата. Отишъл до намиращ се на близо банкомат в центъра на с.К., където поставил картата в банкомата, проверил наличността по сметката за дебитна карта, издадена от банка ЦКБ на името на М. Р. К. с № *823741 в 09,17 часа на 09.04.2019г. и изтеглил паричната сума от 400,00 лева в 09,18 часа. Банкомата, на който правил проверка за наличността по сметката и изтеглил пари в с.К. бил с № на АТМ 51520 на банка „ЦКБ и се намирал на ул.“Д..“ № 32. След това се качил на колата си и с отишъл в гр.М.. На центъра на гр.М. видял банкомат на банка ЦКБ и решил да изтегли останалите пари от картата. В 09,44 часа на 09.04.2019г. подсъдимият Х. Г. поставил в банкомат АТМ с № 52901 на ЦКБ, намиращ се в гр.М., ул.”Г.” 54, дебитната карта №*823741. Веднага въвел в устройството персоналния идентификационен номер /ПИН/ изписан на листчето хартия и извършил успешна транзакция - теглене на паричната сума от 400,00 лева. След като установил, че няма лимит /ограничение/ за теглените суми от тази карта, продължил да повтаря действията по теглене на пари. Така в 09,45 часа изтеглил от същия банкомат със същата карта и същият ПИН - код сумата от 400,00 лева, в 09,46 часа - още 400,00 лева , в 09,47 часа - още 400,00 лева , в 09,47 часа - отново 400,00 лева, в 09,48 часа още 400,00лева и в 09,49 часа - два пъти по 400,00 лева за една минути. След това на същия ден - 09.04.2019г. - подсъдимият Г. се отправил с автомобила си към Г., посетил магазин „Била“ в града и на банкомат на „Райфайзен банк“ находящ се в този магазин с № на АТМ 54018, Г., бул.“Б.“ № 115 отново използвал платежният инструмент и данни към него /ПИН-кода/ - дебитната карта №*823741. В 10,33 часа проверил наличността по сметката - поискал баланс по картата; в 10,33 часа извършил успешна транзакция — теглене на пари в брой в размер на 200,00 лева, а в 10,34 часа изтеглил сумата от 10,00 лева, след което в 10,35 часа отново проверил наличността - поискал баланс по сметката на тази карта. След като установил, че по сметката няма повече пари, изхвърлил картата и се завърнал в селото си - С., О.. Тези действия на подсъдимият Х. Г. били заснети от охранителна камера поставена на всеки от двата банкомата на банка ЦКБ в с.К. и гр.М.. Банкомата на „Райфайзенбанк“ в Г. не разполагал с охранителна камера.
Тази намерена от обв. Г. дебитна карта била издадена на М. Р. К., ЕГН: * от С., О. - титуляр на сметка в банка ЦКБ , по която била издадена и дебитна карта с номер *823741 и персонален идентификационен номер за тази карта. К. поради възрастта си не можела самостоятелно да ползва издадената и дебитна карта и я предоставила на своя внук, с който живеела в едно домакинство. Внукът и - св. А.К.И. работел в с.К., от предоставената му от баба му М. К. дебитна карта теглел пари в брой, е които закупувал лекарствата на баба си и други нужни за нея вещи. На 19.04.2019г. потърсил картата в портмонето си, където обичайно я държал, но не я намерил. Отишъл в клон на банка ЦКБ в с.К. и съобщил за липсващата карта. Не може да каже дали я загубил или му е била открадната. В банковия клон му съобщили, че наличността по сметката е символична - паричните средства от сметката били изтеглени, като му предоставили разпечатка за извършените транзакции. Така И.установил, че парите в размер на 3810,00 лева са изтеглени за един ден - 09.04.2019г. за времето от 09,00 до 11,00часа чрез последователни тегления /транзакции/: 9 транзакции от по 400,00 лева, 1 - от 200,00 лева и 1 - от 10,00 лева или общо сумата от 3810,00 лева. И.подал жалба в полицията.
Общата сума, която била изтеглена чрез тези повтарящи се действия в рамките на няколко часа на 09.04.2019г. от подсъдимият Х. Г. била в размер на 3810,00 лева. С тези пари той платил свои задължения - похарчил ги за лични нужди. След като бил установен от полицейските органи подсъдимият Г. възстановил сумата от 300,00 лева общо - на два пъти през м.август 2019г. - на внука на пострадалата К. - А.И.
Видно от представените от съответните банкови институции справки се установява следното :
Банкова карта с №*82374 била издадена от Банка ЦКБ на името на М. Р. К.. Видно от декларация за получаване на подновена дебитна карта и ПИН-код, издадена от ЦКБ - клон К. на 15.02.2019г. на М. К. била предадена банкова карта „дебит мастер кард“ с №>*82374 и ПИН-кода за картата. Банката - издател на дебитната карта е предоставила разпечатка за движението по сметката на К., от която се установява датата на деянието и точните часове, в които са извършени действията по ползване на чуждия платежен инструмент /дебитната карта/ и данните от него /ПИН-кода/.
На запитванията на полицейските органи относно монтирани охранителни камери на трите банкомата, на които подсъдимия Г. извършил действията по ползване на чуждият платежен инструмент /дебитната карта/ и данни от него /ПИН-кода/, банките - ЦКБ и Райфайзен банк отговорили, че банкомат АТМ с № 51520 находящ се с.К. и АТМ с №> 52901 находящ се в гр.М. имат такива, като предоставили дискове със записи от датата на деянието - 09.04.2019г. Райфайзенбанк отговорила, че банкомата и - АТМ с №> 54018 в Г., магазин „Била“ няма монтирана охранителна камера. При извършеният оглед на веществени доказателства спрямо тези два диска със записи, предоставени от Банка ЦКБ , е изготвен фотоалбум - свалени снимки от камерите, на които се вижда лицето и фигурата на подсъдимия Г.. Качеството им обаче не позволява изготвянето на техническа експертиза.
Горната фактическа обстановка се установява от направеното по реда на чл. 371 т.2 от НПК самопризнание от подс. Х. Г.; както и от събраните на досъдебното производство доказателства, а именно от показанията на свидетелите А.К.И.,А.С.В. и М. Р. К., които съдът кредитира като последователни, логични и абсолютно кореспондиращи помежду си и с останалите доказателства по делото; от фотоалбумите и Протоколите за оглед на веществени доказателства, както и от останалите писмени доказателства приети по делото.
С оглед изложеното подсъдимия Х. Г. Г. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на престъплението по чл.249 ал.1,във вр.с чл.26.ал.1 от НК – през периода от 09.00 часа до 11.00 часа на 09.04.2019 год., при условията на продължавано престъпление в с. К., О., в гр.М. и в Г. използвал платежен инструмент– банкова дебитна карта с номер *823741, издадена в Република България от банка "ЦКБ"-, на името на М. Р. К., ЕГН- * от с. К., общ. К., обл. К., и данни от платежен инструмент - персоналния идентификационен номер на дебитна карта с номер *823741 без съгласието на титуляра М. Р. К., ЕГН-*, вследствие на което от ATM устройство - банкомат с №00051520, собственост на "ЦКБ" , находящ се в с.К., общ. К., изтеглил с една транзакция сумата от 400 лв.; от ATM устройство банкомат с № 00052901, собственост на "ЦКБ" , находящ се в гр. М., изтеглил сумата от 3200 лв. с осем транзакции от по 400 лв.; и на ATM устройство - банкомат с № 00054018, собственост на "Райфайзенбанк" , находящ се в гр. К., изтеглил сумата от 210 лв. с една транзакция от 200 лв. и една транзакция от 10лв.,като деянието не съставлява по-тежко престъпление
От обективна страна по несъмнен начин се установи авторството на деянието по чл.249 ал.1, във вр.с чл.26.ал.1 от НК и начина на осъществяването му – подсъдимия Х. Г. е използвал платежен инструмент, както и данни от платежен документ-персоналния идентификационен номер, без съгласието на титуляра, и чрез осъществени от него чрез последователни 11 тегления /транзакции/ изтеглил сумата общо в размер на 3810,00 лева.
Безспорно подсъдимият е извършил престъплението от субективна страна при форма на вината пряк умисъл – същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е общественоопасните последици и е искал тяхното настъпване. Това е така, тъй като несъмнено, с оглед степента на физическото му и психическо развитие, същият е съзнавал, че използва чужд платежен инструмент, без съгласието на собственика му. Факта, че подсъдимия е сменил няколко банки е доказателство за нескопосн опит за прикриване на следи. Налице е продължавано престъпление по смисъла на чл.26 ал.1 от НК, защото отделните деяния са извършени през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и от субективна страна продължение на предшестващите.
Причините, способствували за извършване на престъплението от подсъдимия, се свеждат до ниска правна култура и желание за лесно облагодетелстване.
При налагане на наказанието на подсъдимия Х. Г. за извършеното престъпление по чл. 249 ал.1,във вр.с чл.26.ал.1 от НК, съдът отчитайки обществената опасност на дееца като невисока, а тази на деянието като типична, и като взе предвид смекчаващите и отегчаващи отговорността му обстоятелства, а именно: младата възраст, чистото съдебно минало, направеното признание на досъдебното производство, част от сумата е върната намира, че с оглед изложеното и съобразявайки предвидения в закона размер за това престъпление - „лишаване от свобода” за срок от 2 до 8 години, в случая са налице многобройни смекчаващи отговорността - такива, при което и най-лекото предвидено в закона наказание би се оказало несъразмерно тежко, като предвид разглеждане на делото по реда на съкратеното съдебно следствие по чл.371 т.2 и сл. от НПК, едновременно са налице условията на чл.58а ал.1 – ал.3 от НК и на чл.55 от НК, като разпоредбите на чл.55 от НК са по-благоприятни за подсъдимия от разпоредбите на чл.58а ал.1 – ал.3 от НК. Ето защо съдът намира, че на подсъдимия Х. Г. следва да бъде наложено наказание при условията на 58а ал.4, във вр. с чл. 55 ал.1 т.1 от НК, под минималния предвиден в закона размер за това престъпление, а именно: наказание „лишаване от свобода” за срок от една година. Съдът намира, че за постигане целите на наказанието по чл. 36 от НК – да се въздейства поправително и възпитателно спрямо подсъдимия, както и предупредително - възпиращо и възпитателно спрямо него и останалите членове на обществото, не е необходимо изолирането на подсъдимия от обществото и свойствената му семейна и социална среда, чрез ефективното изтърпяване на наложеното му наказание. Налице са и останалите предпоставки за приложение на института на условното осъждане – подсъдимия Г. не е осъждан на наказание „лишаване от свобода” за престъпление от общ характер, и наложеното му наказание не е по-голямо от 3 години „лишаване от свобода”. Ето защо, и на основание чл.66 ал.1 от НК следва изпълнението на така наложеното на подсъдимия Г. наказание да бъде отложено за срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила. На основание чл.55ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание „глоба”, което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода.

По гражданския иск.

Същия е основателен и доказан. Съдът с оглед изложеното по-горе, принципа на справедливост и практиката на съдилищата, намира, че за репатриране на вредите от извършеното престъпление, следва да се осъди подсъдимият да заплати, на М. Р. К., с ЕГН- * от с. К., общ. К., обл. К., претендираната сума в размер на 3500, представляваща обезщетение за претърпените от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.04.2019год., до окончателното й изплащане.
С оглед изхода на делото, следва веществените доказателства2бр.компакт диск CD, като вещи без стойност да се унищожат след влизане на присъдата в сила, а подсъдимия Х. Г. следва да бъде осъден да заплати по сметка на Окръжен съд – К., държавна такса върху уважения гражданския иск, в размер на 140лв.
Водим от изложеното, съдът постанови присъдата си.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: