Решение № 225

към дело: 20135100100275
Дата: 11/21/2013 г.
Съдия:Мария Кирилова Дановска
Съдържание
Производството е по чл.625 ТЗ и е образувано по молба на дружество - кредитор – „П. В.” , със седалище и адрес на управление в Г. П., ЕИК *, представлявано от изп. директор Й. Д.
Твърди се в молбата, че „В.” Е., със седалище и адрес на управление в Г., с ЕИК *, изпаднало в неплатежопособност по смисъла на чл.608 от Търговския Закон, като спряло плащанията си по търговски сделки и не било в състояние да погаси задълженията си по тях. Сочи се, че задължението на В.” Е. към „П. В.” към момента на внасянето на процесната молба възлизало на 19 105 900 лева, и въпреки настъпилия падеж и неколкократно изпращаните покани за доброволно изпълнение, сумата не била получена. На основание изложеното моли съда да постанови решение, с което „В.” Е. да се обяви в неплатежопособност, да определи начална дата, като открие производство по несъстоятелност и бъде назначен временен синдик; да бъде определена дата на първо събрание на кредиторите и място на провеждането му. В подкрепа на молбата представят писмени доказателства.
Съдът по несъстоятелността, за да се произнесе по предявената молба с правно основание чл. 625 ТЗ, взе предвид следното:
От събраните по делото доказателства се установява, че на 28.01.2007г. между "П. В." (към тази дата „П. В." ООД) и „В." Е., бил сключен договор за съвместна дейност за строителство на К. „В. С." в к.к. „С. б.". По силата на чл.2, ал.7 от този договор страните се договорили, че в случай, че "П. В." погасява своите задължения съгласно условията на договора и договора за заем, а „В." не изпълни своето задължение да заличи тежестите /ипотеките/ върху имотите, собственост на "П. В.", и ако това неизпълнение продължи след 15.03.2008г., то „В." дължи на "П. В." неустойка в размер на договорената пазарна стойност на имотите, а именно – 19 105 000лв., съгласно Приложение №1 към договора, и неустойката е платима в срок от 30 календарни дни от 15.03.2008г.
Във връзка с този договор, по искане на „В.”, "П. В." ипотекирало в полза на „П. И. Б." свои собствени недвижими имоти, по кредит предоставен на „В." Е., като сключил два нотариални акта за договорни ипотеки, а именно: Ипотека №86, том II, рег.№1117, дело №273 от 19.02.2007 г., вписана в Служба по вписвания с В.рег.№837 от 19.02.2007 г., акт.№105, том I, дело №688; и Ипотека №73, том I, рег.№334, дело №72 от 2007 г., вписана в Служба по вписвания с В.рег.№84 от 06.02.2007 г., акт.№9, том I, дело №70/2007 г.
На 28.05.2007 г. между "П. В." ООД, „В." Е. и „Б. Е. Е. В. П." ООД бил сключен договор за поръчителство, по силата на който „Б. Е. Е. В. П." ООД, в качеството на Поръчител, се задължило пред "П. В." ООД да отговаря изцяло и в пълен обем за изпълнението на задълженията на „В." Е. по договора за съвместна дейност от 28.01.2007г. „П. В." в срок изпълнявало задължението си по договора за съвместна дейност, в потвърждение на което било представянето на договор за заем от 14.02.2007г., сключен между "П. В." ООД и „В." ООД, с основание чл.2 от Договор за съвместна дейност от 28.01.2007г., сключен между същите страни.
На 28.05.2007 г. между "П. В." ООД, „В." Е. и „Б. Е. Е. В. П." ООД бил сключен договор за поръчителство, по силата на който „Б. Е. Е. В. П." ООД, в качеството на поръчител, се задължило пред "П. В." ООД да отговаря изцяло и в пълен обем за изпълнението на задълженията на „В." Е. по договора за съвместна дейност от 28.01.2007г.
От приетото като доказателство заключение на съдебно-счетоводна експертиза, неоспорено от страните, и което съдът изцяло възприема, се установява следното:
1.Активите на "Виестеит" Е. към 31.07.2013 год. към 30.08.2013г. и към настоящия момент- 10.11.2013г. имат следната структура:
Дълготрайни активи, в т.ч.: 7 198 908,00 лв.
1.Машини, производствено оборудване, апаратура 486,00 лв.
2.Акции и дялове л предприятия от група 7 198 422,00 лв.
/7000бр. акции от капитала на "П. хотелс Слънчев бряг" ЕАД /в
несъстоятелност/
II. Краткотрайни активи, в т.ч.: 36 300 919,18 лв.
1.Вземания 30 433 336,31лв.
2.Краткосрочни финансови активи 5 867 490,00 лв.
/1000 бр. акции от капитала на Дишон Лизинг ЛТД/
3.Парични средства (каса) 92,87 лв.
Към 31.07.2013г. и към настоящия задълженията на дружеството са както следва:
Задължения подлежащи на погасяване - 157 000 227,11 лв.
Записаните в активите на "Виестеит" Е. - 7000 бр.акции от капитала на "П. х. С. б." ЕАД /в несъстоятелност/ на обща стойност 7 198 422,00 лв. са ипотекирани в полза на ПИБ и служат за обезпечение на вземанията на банката във връзка с предоставената кредитна линия на „В.” Е. в размер на 34 000 000 (тридесет и четири милиона) евро.
В изготвените баланси от "В." " Е. е спазено изискването за равенство между актив и пасив. Краткотрайните активи към 31.07.2013г., към 30.08.2013г. и към настоящия момент са в размер на 36 300 000 лв., а краткосрочните задължения в размер на 157 000 000 лв. Собственият капитал е отрицателна величина (- 20 054) хил.лв., което показва декапитализация на дружеството. Дружеството не разполага с дълготрайните активи .
Изчислените показателите (коефициенти) на финансова автономност характеризират финансовата независимост на предприятието от кредиторите:
- коефициента на финансова автономност (платежноспособност), за периода 2007-10.11.2013г. е отрицателен, което показва, че съществуващите задължения не са обезпечени, налице са затруднения при изплащане на задълженията.
- коефициентите на задлъжнялост показват финансова задлъжнялост, тъй като знаменателите /собствения капитал/ са отрицателни числа с изключение на 2009г.
Списък на имуществото към 30.08.2013г., като експертизата има предвид само краткотрайните активи и паричните средства, а не имуществото изобщо:

Краткотрайни активи, в т.ч.: 36 300 919,18 лв.

1.Вземания: * * *, 31лв.
-„Д. Ш." ООД (по договор за цесия) * * *, 07 лв.

-„Б. Е. Е. В. П." ООД (вноска по чл.134 от ТЗ)
* **,28лв.
- Д. Л. ЛТД (цедирано вземане) * * 81.00 лв.
- Д. Л. ЛТД (цедирана неустойка) * * *,94 лв.
- ”П. и. б." * *,25 лв.
-„Б. Е. Е. В. П." ООД (вземане за лихви)
* * *,78 лв.
- „Д. Ш." ООД (вземане за лихви) * *,99 лв.

2.Краткосрочни финансови активи * * *,00 лв.
/акции в Д. Л. ЛТД /

3.Парични средства (каса) 92,87 лв.

Задълженията на дружеството са в размер на 157 000 000 лв.
Краткотрайните активи не са достатъчни да покрият задълженията без да се създава опасност за интересите на други кредитори. Дружеството има само 92.87 лв. парични средства в каса. В случай, че се съберат вземанията, ще са достатъчни да покрият разноските по несъстоятелността. В случай, че се съберат само част от вземанията, ще са достатъчни да покрият разноските по несъстоятелността, дружеството има само 92.87 лв. парични средства в каса.
„В." Е. притежава:
• 7000 бр. акции от капитала на "П. х. С. б." ЕАД /в несъстоятелност/ на обща стойност 7 198 422,00 лв. и е собственик на капитала на П. Х. С.Б. ЕАД
• 1000 бр. Акции на обща стойност 5 867 490 лв. от капитала на Д. Л. ЛТД - търговска компания, регистрирана съгласно законодателството на Република К.
2. От 01.01.2010г. дружеството реално не осъществява търговска дейност. Декларираните приходи за 2010г., 2011г. и 2012г. са от начислени, но не получени неустойки по договори сключени през 2007г. Към датата на проверката няма назначени лица по трудови договори.
3. Последното плащане е извършено на 19.08.2012г. в размер на 2 300лв., възнаграждения по прекратен трудов договор на Й. И. В.
Задълженията към „П. В." са в размер на 19 105 900 лв. и няма извършени плащания.
Налице е публичноправно задължение към държавата и общините:
Задълженията на дружеството към 31.07.2013г. и към 30.08.2013г. - датата на подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност са в размер на 115 хил. лв. към НАП, от които :
- данъчни задължения в размер на 112 хил.лв.
- осигурителни задължения -3 хил. лв.
Дружеството няма задължения по частно държавно вземане. Налице е спиране на плащанията към кредитори по търговски сделки.
Анализът на финансовото състояние през 2007г. и 2008г. показва финансова задлъжнялост, анализът през 2009г. показва също финансова задлъжнялост, но дружеството разполага със силен краткосрочен оборотен капитал и собствен оборотен капитал. Може да покрие задълженията си към кредиторите без да застрашава интересите им. Експертизата приема, че затрудненията до този период са били с временен характер.
Анализът на финансовото състояние показва, че през 2010г. и следващите години дружеството има силна финансова задлъжнялост, не разполага с краткосрочен оборотен капитал и собствен оборотен капитал. Не може да покрие задълженията си към кредиторите без да застрашава интересите им. Тенденцията е трайна, затрудненията са с постоянен характер.
Дружеството има вземане от кредитори в размер на 30 433 336.31 лв.
"В." Е. е регистрирано по ф.д №166/2007г. Анализът на финансовите отчети и финансовите резултати показва, че дружеството е имало затруднения през 2007г. и 2008г.; през 2009г. е било в добро финансово състояние, а през 2010г. и до настоящия момент е налице трайно влошаване на финансовото състояние на дружеството, липса на собствен оборотен капитал, краткосрочен оборотен капитал, силна финансова задлъжнялост, реализиране на отрицателен финансов резултат от търговската дейност, което води до декапитализация на дружеството.
Към 31.12.2010г. дружеството-ответник не отговаря на принципа на „действащо предприятие", поради това, че са натрупани съществени загуби и просрочени задължения и тази тенденция се запазва в следващите отчетни периоди; съществува невъзможност за изплащане на текущи задължения с текущите пасиви. Има натрупана задлъжнялост към кредитори, данъчни и осигурителни задължения; дружеството е с просрочени плащания, няма данни да осъществява търговска дейност. Декларираните приходи през 2010г., 2011г. и 2012г. са от начислени, но неполучени неустойки по договори сключени през 2007г. Коефициентите на ликвидност са както следва:
Показател/година 2007 2008 2009 2010
2011 2012 31.5.2013 30.08.2013г. и до настоящия момент
Коефициент за обща ликвидност 0.95 0.99 1.007 0,84
0,44 0,58 0,23 0,23
Коефициент за бърза ликвидност 0.95 0.99 1.007 0,84
0,44 0,58 0,23 0,23
Коефициент за незабавна ликвидност 0.85 0,89 0.91 0.63
0,36 0,48 0,19 0,19
Както е видно от изчисленията, през 2009г. "В."' Е. има добра обща и бърза ликвидност. Коефициентите са над единица. През останалия период има лоша обща ликвидност, бърза ликвидност, незабавна ликвидност, всички показатели са с коефициенти под единица.
Бързоликвидните активи не са достатъчни да покрият задълженията на дружеството без да застрашават интересите на кредиторите.
Експертизата приема за начална дата на неплатежноспособността 30.11.2010г. - датата на която ''В.” Е. не е изпълнило задължение за плащане към кредитора "П. В." ООД на сумата от 19 105 900 лв. съобразно Споразумение за начин на плащане на задължение от 20.12.2009г.
През подозрителния период дружеството е извършвало плащания към персонала за трудови възнаграждения по прекратени договори.
Бързо ликвидните активи са в размер на 36 300 919.18 лв., от които парични средства (каса)- 92.87 лв. и други вземания - 30 433 336.31 лв., и краткосрочни финансови активи в размер на 5 867 490.00 лв.
При тези данни по делото следва да се приеме, че е налице неплатежоспособност на дружеството по смисъла на чл. 608, ал.1 ТЗ, тъй като същото е спряло плащания по търговски сделки. Ал.2 на посочения законов текст, наред с това установява презумпцията, че неплатежоспособността се предполага, когато длъжникът е спрял плащанията, каквото спиране е налице. Установява се, че след 2010г. дружеството има изключително лоша обща ликвидност, бърза ликвидност, незабавна ликвидност и абсолютна ликвидност, всички коефициенти под единица. Задълженията на дружеството към датата на подаване на молбата за несъстоятелност са в размер на 157 000 000 лв., като бързоликвидните активи не са достатъчни да покрият задълженията на дружеството без да застрашават интересите на кредиторите. Състоянието на неплатежоспособност на дружеството е трайно, като затрудненията във връзка с извършване на плащанията не са с временен характер. От заключението на вещото лице се установява началната дата на неплатежоспособността - 30.11.2010г. В тази връзка съдът съобрази и това, че по аргумент на чл.608, ал.1 от ТЗ, в който е дадено легално определение на понятието неплатежоспособност, началната дата на неплатежоспособността е датата, на която длъжникът не е в състояние да изпълни изискуемо парично вземане по търговска сделка.
Ето защо, съдът намира, че молбата за обявяване неплатежоспособността на дружеството и откриване на производство по несъстоятелност е основателна, поради което и на основание чл. 630, ал. 1 от ТЗ, следва да се постанови решение, с което да се обяви неплатежоспособността на „В.” Е., със седалище и адрес на управление в Г., с ЕИК*, с начална дата – 30.11.2010г., да се открие производство по несъстоятелност, да бъде назначен временен синдик, и се определи датата на първото събрание на кредиторите.
В пледоарията си по същество пълномощникът на молителя прави искане за допускане спиране на всички изпълнителни производства, които биха могли да застрашат масата на несъстоятелността, като алтернативно предявява и искане на осн. чл.630, ал.2 от ТЗ едновременно с решението за откриване на производство по несъстоятелност да се прекрати дейността на длъжника и дружеството да се обяви в несъстоятелност.
Съгласно разпоредбата на чл.630, ал.1, т.4 ТЗ с решението за откриване на производство по несъстоятелност съдът допуска обезпечение по отношение на имуществото на несъстоятелния длъжник чрез налагане на запор, възбрана или други обезпечителни мерки. Спирането на изпълнителните производства срещу имуществото, включено в масата на несъстоятелността, настъпва по силата на изричната разпоредба на чл.638, ал.1 от ТЗ. Като последица на откритото производство по несъстоятелност, спирането на изпълнителните производства не е предоставено на субективната преценка на съда по несъстоятелността и в този смисъл не съставлява "друга обезпечителна мярка" по смисъла на чл.630, ал.1, т.4 от ТЗ. По отношение на алтернативното искане с правно основание чл.630, ал.2 от ТЗ, съдът намира същото за неоснователно, доколкото по делото не са представени доказателства за това, че очевидното продължаване дейността на длъжника би увредило масата на несъстоятелността.
По тези съображения и на основание чл.630, ал.1 от ТЗ, Окръжният съд
Р Е Ш И:

ОБЯВЯВА неплатежоспособността на „В.” Е., със седалище и адрес на управление в Г., с ЕИК *.
ОПРЕДЕЛЯ за начална дата на неплатежоспособността 30.11.2010г.
ОТКРИВА производство по несъстоятелност на „В.” Е., със седалище и адрес на управление в Г., с ЕИК *.
НАЗНАЧАВА за временен синдик Г. Н. Г., живущ в с. М., О. Р., О. П., У. „. № 1, утвърден в списъка на синдиците при Министерство на правосъдието със Заповед № 097/28.11.2000 год., с правомощията по чл. 658 ТЗ и месечно възнаграждение в размер на 600лв., който в 14-дневен срок следва да изготви документите по чл. 668 ТЗ.
ЗАДЪЛЖАВА „В.” Е., със седалище и адрес на управление в Г., с ЕИК *, при обявяване на фирмата на дружеството да прибавя добавката „в несъстоятелност”.
СВИКВА първо събрание на кредиторите на „В.” Е., със седалище и адрес на управление в Г., с ЕИК * на 17.12.2013г. от 14.00 часа в Г., в залата на Окръжен съд- К., което ще се проведе при дневен ред:
1.Изслушване доклада на временния синдик по чл.668, т.3 ТЗ;
2.Избор на постоянен синдик и предложение до съда за назначаването му.
3.Избор на Комитет на кредиторите.

Решението подлежи на вписване в Търговския регистър и на незабавно изпълнение.
Препис от решението да се изпрати незабавно на Агенцията по вписванията за вписването му в търговския регистър на основание чл.622 от ТЗ.
Решението подлежи на вписване и в книгата по чл.634в от ТЗ.
Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – П. в 7-дневен срок от вписването му в търговския регистър.
Препис от решението да се изпрати незабавно на молителя, на временния синдик.


Съдия по несъстоятелността:

File Attachment Icon
ED76FC31EB7CE57BC2257C2E004B8AAD.rtf