Определение № 369

към дело: 20135100500141
Дата: 04/29/2013 г.
Съдия:Мария Кирилова Дановска
Съдържание
Производството е по реда на чл. 274 - 279 ГПК, вр. с чл. 247 ГПК.
Образувано е по частна жалба, подадена от ТБ „Ю.” Б. , против резолюция на съдията-докладчик от 01.03.2013г., по гр. д. № 3024/2012г. по описа на Кърджалийския районен съд, с която е оставена без уважение молбата на жалбодателя за поправка на допусната очевидна фактическа грешка в изпълнителния лист, издаден по делото.
В жалбата се сочи, че в проведено закрито заседание на 30.10.2012г. по частно гражданско дело № 3024 по описа на съда за 2012 година, е уважено искането на „Ю. и Еф Джи Б. , за издаване на Заповед за незабавно изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК, срещу М. Х. Х. и Е. А. Я., и е издаден изпълнителен лист в полза на заявителя срещу длъжниците. Сочи се, че в издадения изпълнителен лист е сгрешен ЕГН на длъжника М. Х. Х.. На основание чл.247, ал. 1 от ГПК жалбодателят подал молба за поправка на допуснатата очевидна фактическа грешка в изпълнителния лист, но РС се произнесъл с определение от 01.03.2013г., с което е оставил без уважение молбата.
Иска се съдът да отмени това определение от 01.03.2012г. по ч.гр.дело 3024/2012г. на Районен Съд - Кърджали и да върне делото на първата инстанция за поправка на издадения изпълнителен лист с правилното изписване на ЕГН на длъжника М. Х. Х. Претендират се и разноски за настоящото производство - държавна такса за частна жалба и адвокатски хонорар в размер съобразно Наредба 1 на висшия адвокатски съвет.
Като съобрази данните по делото, въззивният съд намира следното:
Частната жалба е недопустима и не подлежи на разглеждане по следните съображения:
Действително, по частно гражданско дело № 3024/2012 по описа на РС-Кърджали е издадена Заповед за незабавно изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК №6721/30.10.2012г., с която е разпоредено длъжниците М. Х. Х. с ЕГН * и Е. А. Я. с ЕГН *, да заплатят солидарно на кредитора „Ю. и Е. Д. Б. сумата в размер на 7 589,20лв., ведно с лихви, разноски по делото и ДТ. На гърба на Заповедта е поставен печат за издаден на същата дата изпълнителен лист срещу длъжниците. На 26.02.2013г. ТБ „Ю.” Б. е депозирал пред КРС молба с вх.№2043, с която моли съда да разпореди поправка на допусната очевидна фактическа грешка в изпълнителния лист, в който единният граждански номер на длъжника М. Х. Х. бил неправилно изписан. С атакуваната резолюция на съдията докладчик е разпоредено изпълнителния лист да се предостави на заявителя, т.к. няма допусната „ЯФГ”. При тези данни въззивният съд намира, че не е налице годен за обжалване съдебен акт. Резолюцията на съдията-докладчик в този смисъл не представлява такъв. Дори да се приеме, че е налице годен за обжалване съдебен акт, следва да се има предвид следното:
Поправката на очевидна фактическа грешка е по принцип допустима, процесуално недопустима обаче е въззивната частна жалба, която е насочена срещу определение, с което е отхвърлена молбата на заявителя за поправка на очевидна фактическа грешка. Редът за обжалване на ОФГ е уреден с разпоредбата на чл.247, ал.4 от ГПК; но разпоредбата на чл.418, ал.4 от ГПК не допуска жалба на заявителя срещу разпореждането, с което е уважено искането му за издаване на заповед за незабавно изпълнение – Опр. №582 от 13.07.2010г. по ч.т.д. №433/2010г., І т.о. на ВКС-ТК.
За пълнота следва да се отбележи, че в приложения по делото оригинален изпълнителен лист имената и единният граждански номер на длъжника М. Х. Х. са изписани правилно и съответни на тези, отразени в заповедта за изпълнение; впрочем, вписаният в ИЛ единен граждански номер, чиято поправка се иска, е именно такъв, какъвто жалбодателят сочи за правилен.
С оглед недопустимостта на настоящата жалба, разноски в полза на жалбодателя не се следват.
Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба подадена от ТБ „Ю.” Б. , против резолюция на съдията-докладчик от 01.03.2013г., по ч.гр. д. № 3024/2012г. по описа на Кърджалийския районен съд, връща делото на този съд, и прекратява в.ч.гр.д.№141/2013г.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд в едноседмичен срок от връчването му, при наличие на предпоставките по чл.280 от ГПК .


Председател: Членове: 1. 2.

File Attachment Icon
F0889593964E4E73C2257B5D00324566.rtf