Решение № 9

към дело: 20195100600238
Дата: 02/06/2020 г.
Съдия:Георги Стоянов Милушев
Съдържание
и за да се произнесе взе предвид следното:
С Присъда №172/25.11.2019г., постановена по Н.ч.х.д. № 188/2019 год., М.районен съд е признал подсъдимата Р. А. Х. от Г. с ЕГН- *, за невиновна за това, че на 06.02.2019г., около 13,35 часа, в сградата на Общинска администрация - Д., находяща се в Г., обл.К., като длъжностно лице - служител на О. Д., при изпълнение на службата или функцията си е нанесла на Г. В. Г. с ЕГН- * от Г., публично обида пред седем-осем служители и граждани, унижавайки и обиждайки я с високи викове "Ако трябва 3 дни ще чакате, като не ви отърва айде марш от тука. Айде де", "Абе марш от тука, щом много знаеш, изчезвайте оттук веднага, изчезвайте ви казвам.", "Марш от тука, изчезвай, изчезвай оттука, ако искаш на министъра се оплачи. Изчезвай ти казах." " изчезвайте оттук и айде марш от тука", както и размахвайки пред лицето й пръчка, и я е оправдал по повдигнатото й обвинение за престъпление по чл.148 ал.1 т.1 и т.4 от НК вр.чл.146 ал.1 от НК.Осъдил е Г. В. Г. да заплати на Р. А. Х.
Недоволна от така постановената присъда е останала частния тъжител Г. В. Г., която чрез повереника си я обжалва като неправилна и необоснована. В жалбата и допълнителното писмено изложение, повереникът на частния тъжител развива подробни съображения, като прави искане за отмяна на първоинстанционната присъда и постановяване на нова такава, с която подсъдимата Р. А. Х. да бъде призната за виновна и осъдена по предявеното й обвинения. В съдебно заседание повереникът на частния тъжител – адв.М.С. от АК – К. поддържа жалбата по изложените в нея съображения. Частния тъжител пледира за справедливо наказание и нетолериране на такова поведение.
Ответницата по жалбата – подсъдимата Р. А. Х. не се явява в съдебно заседание редовно призована, като защитникът й изразява становище, че жалбата на частния тъжител е неоснователна, а присъдата на първоинстанционния съд намира за правилна – обоснована и законосъобразна, поради което моли същата да бъде потвърдена, като излага подробни съображения в подкрепа на становището си.
Окръжният съд, при извършената цялостна служебна проверка на правилността на обжалваната присъда, на основание чл.313 и сл. от НПК, по повод и във връзка с оплакванията, изложени във въззивната жалба, приема за установено от фактическа и правна страна следното:
Жалбата е основателна.
Видно от съдържанието на обжалваната по настоящото дело присъда, районният съд е формирал вътрешното си убеждение въз основа на повърхностен и незадълбочен анализ на събраните по делото доказателства, в нарушение на разпоредбата на чл.14 ал.1 от НПК. Съгласно разпоредбата на чл.305 ал.3 от НПК "в мотивите се посочват установените обстоятелства, въз основа на кои доказателствени материали и какви са правните съображения за взетото решение. При противоречия на доказателствените материали се излагат съображения защо едни от тях се приемат, а други се отхвърлят. "
В мотивите на съда обясненията на подсъдимата не са коментирани и липсват данни дали и в каква част са кредитирани от съда, както и защо не са кредитирани в останалата част. Загатнато е наличието на две противоречиви групи свидетелски показания. От една страна декларативно е прието, че свидетеля адв.Д.Д., в показанията си, потвърждава описаното в обстоятелствената част на тъжбата, като тези свидетелски показания дори не са посочени и схематично в мотивите към присъдата, не са обсъдени подробно и не са изложени съображения дали се кредитират или не. Свидетелските показания на другата група свидетели, а именно на С. Х., Г.М. и В. С. са представени чрез изключително сбит преразказ, като липсва анализ на логическата връзка и взаимна обусловеност на тези доказателства с останалия доказателствен материал. Единственото свързващо между тях е , че и трите не били чули описаните в тъжбата думи. Първоинстанционният съд не е констатирал, че тези показания могат да установят обстоятелства, които имат съществено значение за правилното решаване на делото и за тях също не са изложени съображения дали се кредитират или не.
Действително практиката на ВКС приема, че съдилищата по същество могат да обсъждат доказателствата по делото както поотделно, така и общо съвкупно чрез съпоставянето на едни с други, но в процесния случай нито единия, нито другия подход е налице. Не става ясно както за страните така и за въззивната инстанция, кое и защо се кредитира от съда и кое и по какви причини се отхвърля.
В допълнение към липсата на мотиви в присъдата, въззивният съдебен състав намира, че е налице и противоречие в същите, като не е ясна волята на първостепенния съд. Решаващия съд след като е приел, че „..на процесната дата и време в сградата на общинска администрация Д., между подсъдимата Х.- от една страна и тъжителката и св.Д.Д.- от друга страна, е възникнал спор за спазване на работното време от общински служители и обслужване на граждани, при който са били разменени горните реплики.”, в следващия абзац от мотивите си приема, че „...от анализа на събраните по делото доказателства съдът не установи, че подс.Р.Х., публично и като длъжностно лице, при и повод на изпълнение на службата си да е казала нещо унизително за честта и достойнството на тъжителката Г. Г. в нейно присъствие...” В следващия абзац съдът приема, че „..действително са изказани горните думи от страна на подс.Х., но не установи същите да имат съдържание, което да се приеме за обидно за честта и достойнството на тъжителката, още повече, същите не са и пряко отправени към нея лично, а са били насочени основно срещу свидетеля Димитров.”
Въз основа на гореизложеното не са ясни съображенията на районния съд досежно възприетата от него фактическа обстановка, както и въз основа на какви доказателствени материали е установена същата. Съдът има задължения да обсъди всички относими към предмета на доказване по делото доказателства, както и да отговори на конкретно наведените от страните в производството възражения. В този смисъл следва да се приеме, че изобщо липсват мотиви на първоинстанционната присъда. По този начин решаващия съд е допуснала нарушение на разпоредбата на чл.14 ал.1 и чл.305 ал.3 от НПК, като същото се явява отстранимо съществено такова и е основание за отмяна на присъдата и връщане на делото на друг състав на РС-М.
Установените непълноти, неясноти и противоречия в мотивите на решаващия съд следва да се приравнят на липса на мотиви, тъй като са непреодолими. Изложеното в мотивите без съмнение е объркващо и не позволява да бъде разчетена съдебната воля по такъв начин, че страните в процеса да могат да я разберат и адекватно да защитят правата си. В тази връзка практиката на върховната съдебна инстанция е константна, че вътрешната противоречивост на мотивите всякога съставлява съществено нарушение на процесуалните правила, в частност на процесуалното право на страните за пълноценно участие в процеса. Това тяхно право е сериозно засегнато, тъй като те не могат да разберат ясно и точно какво се приема от решаващия съд и от там - да изградят адекватна процесуална позиция. В същата невъзможност е поставена и въззивната инстанция, тъй като така изготвените мотиви не позволяват да осъществи дължимия контрол върху законосъобразността на първоинстанционния съдебен акт, тъй като не може да се установи автентичната воля на първия съд.
С оглед изложеното, настоящата инстанция намира, че първоинстанционният съд е допуснал отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на страните по делото. Нарушението не може да се отстрани от тази инстанция, поради което присъдата следва да се отмени и делото се върне на първоинстанционния съд за ново разглеждане от друг състав.
Водим от изложеното, и на основание чл. 334, т. 1, вр. чл. 335, ал. 2, вр. чл. 348, ал. 3, т. 2, пред. 1-во от НПК , Окръжният съд
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ Присъда №172/25.11.2019г., постановена по Н.ч.х.д. № 188/2019 год., по описа на М.съд.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд- М.от стадия на съдебно заседание.
Решението не подлежи на касационно обжалване или протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.2.

File Attachment Icon
F1781EAB9628E22FC2258506004727BC.rtf