Решение № 39

към дело: 20185100900014
Дата: 03/07/2018 г.
Съдия:Кирил Митков Димов
Съдържание
Производството е по чл.25, ал.4 от ЗТРРЮЛНЦ във вр. с чл.274 и сл. от ГПК.
С отказ № *2153/15.02.2018 г. на Длъжностно лице по регистрация при Агенция по вписванията, е отказано вписване промяна в обстоятелствата по заявление вх. № *0951/13.02.2018 г.
Против така постановеният отказ е постъпила жалба от "Ю. - Н. Х. - Г. и "Ю." О. - Г., представлявани от процесуалния си представител по пълномощие - А. В. Р., които го обжалват като незаконосъобразен. В жалбата се сочи, че с подаването на образец "В1" с вх. № *0951/13.02.2018 г. било заявено прехвърлянето на търговското предприятие на от "Ю. - Н. Х., с ЕИК *, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, на "Ю." О. - Г., с ЕИК *. Подадено било и допълнително заявление образец "А1" за заличаване на "Ю. - Н. Х.. С указание № *0951/14.02.2018 г. било посочено, че към заявлението образец "В1" не били представени официални документи, относно наличието на всички предвидени в разпоредбата на чл. 15, ал. 4 от ТЗ условия за допускане на вписването на прехвърляне на предприятието. Сочи се, че били представени всички документи, като с допълнително заявление образец "Ж1" била представена и декларация от отчуждителя за липса на обстоятелствата по чл.15, ал.4 от ТЗ в каквато посока били и законодателните промени в ТЗ, настъпили сред постановения отказ. Твърди се, че към момента на постановяване на обжалвания отказ не било посочено изрично как се удостоверяват отрицателните предпоставки по чл.15, ал.4 от ТЗ. Не били посочени никакви документи (официални и/или неофициални), както и институции и органи, компетентни и/или задължени да издават документи и/или да удостоверяват посочените обстоятелства. Моли съда да отмени обжалвания отказ на длъжностното лице по регистрация и да укаже да бъде извършено исканото вписване.
Съдът, като прецени събраните по делото доказателства - поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:
Жалбата е основателна, а обжалваният отказ е неправилен.
Със заявление вх. № *0951/13.02.2018 г. "Ю. - Н. Х., представляван от А. Р., е поискал да бъде вписано в търговския регистър прехвърлянето на търговското му предприятие на "Ю." О. - Г., както и заличаването на едноличния търговец.
След постъпването на заявлението са били дадени указания на заявителя с № *0951/14.02.2018 г., а именно: да се представят официални документи, издадени от съответен компетентен държавен орган относно липсата на предвидените в разпоредбата на чл. 15, ал. 4 от ТЗ отрицателни предпоставки за допускане на вписването, че отчуждителят е изплатил дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на предприятието.
В изпълнение на дадените указания заявителят е представил декларация по чл.15, ал.4 от ТЗ, с която е декларирал, че "Ю. Н. Х. няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, с които са прекратени трудовите правоотношения до три години преди прехвърлянето.
За да откаже вписването на заявените обстоятелства, Длъжностното лице по регистрация е приело, че дадените указания не са изпълнени, респ. не са представени изисканите документи. Поради това е прието, че заявените обстоятелства не могат да бъдат вписани в търговския регистър.
Тези изводи са необосновани и неправилни и не се споделят от настоящия състав.
Съгласно разпоредбата на чл.15, ал.4 от ТЗ в редакцията й от ДВ бр. 102 2017 г., в сила от 22.12.2017 г., предприятие, в което има наети работници или служители, може да се прехвърли, след като отчуждителят изплати дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на предприятието.
След постановяването на обжалвания отказ са приети две нови алинеи на чл.16 от ТЗ, а именно ал.2 и 3, които уреждат реда и начина на установяване на липсата на дължими и неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски.
Въпреки, че към момента на постановяване на обжалвания отказ на Длъжностното лице по регистрация не са били в сила цитираните изменения и допълнения на чл.16, ал.2 и 3 от ТЗ, то тези текстове следва да бъдат съобразени към момента на постановяване на настоящото решение. В тази връзка подадената от заявителя декларация по чл.15, ал.4 от ТЗ следва да бъде приета като редовна, доколкото няма утвърден образец от министъра на правосъдието и министъра на труда и социалната политика. Също в изпълнение на ал.2 на чл.16 от ТЗ, Агенцията по вписванията, респ. Длъжностното лице по регистрация, следва незабавно да уведоми Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда", която да извърши необходимата проверка. След изпълнение на процедурата по чл.16, ал.2 и 3 от ТЗ, Длъжностното лице по регистрация следва да впише заявените обстоятелства.
За прецизност и пълнота на изложението следва да се посочи, че по принцип Длъжностното лице по регистрация правилно е дало указания за представяне на доказателства за липсата на дължими и неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски. Когато се дадат такива указания обаче, следва изискуемите документи да бъдат точно описани и конкретизирани, но не и така общо, както са посочени в указанията.
Имайки предвид изложеното, следва да бъде постановено решение, с което да бъде отменен отказ № *2153/15.02.2018 г. на Длъжностно лице по регистрация при Агенция по вписванията, с който е отказано вписване промяна в обстоятелствата по заявление вх. № *0951/13.02.2018 г., като се дадат задължителни указания съгласно изложеното по-горе.
Ето защо и на основание чл.25, ал.4 и 5 от ЗТРЗЮЛНЦ, във вр. с чл.278 от ГПК, Окръжният съд
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ отказ № *2153/15.02.2018 г. на Длъжностно лице по регистрация при Агенция по вписванията, с който е отказано вписване промяна в обстоятелствата по заявление вх. № *0951/13.02.2018 г., като ДАВА задължителни указания на Агенция по вписванията: да се приеме подадената от заявителя декларация по чл.15, ал.4 от ТЗ за редовна; Агенцията по вписванията, респ. Длъжностното лице по регистрация, незабавно да уведоми Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда", която да извърши необходимата проверка; след изпълнение на процедурата по чл.16, ал.2 и 3 от ТЗ, Длъжностното лице по регистрация да впише заявените обстоятелства.
Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския апелативен съд в 7-дневен срок от връчването му.


Председател:

File Attachment Icon
FDD027B26BBB58E5C225824A003E7ABD.rtf