Новини

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост – помещение за банков офис
ОКРЪЖЕН СЪД – КЪРДЖАЛИ

На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), във връзка с чл. 13, ал. 5 ППЗДС

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост – помещение за банков офис, находящо се в административна сграда „Съдебна палата” – гр. Кърджали, на партерен етаж, с площ от 6,92 кв.м.
Срок за отдаване под наем на обекта: 3 (три) години.
Специални изисквания към участниците:  в търга могат да участват само банки по смисъла на ЗКИ (т. 4 от заповедта за обявяване на търга, публикувана на интернет страницата на съда).
Начална тръжна цена: В размер на едномесечна наемна вноска – 298,94 лв. с включен ДДС.
Депозит за участие в търга: Парична вноска в размер на 50,00 лв., която се внася по набирателна сметка на Окръжен съд – Кърджали, IBAN: BG62CECB979033F7866300, BIC: CECBBGSF – „Централна кооперативна банка” АД, клон Кърджали, най – късно до изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в процедурата.
Срок за закупуване на тръжната документация: до 30 – ия календарен ден, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата за търга в националните ежедневници. Цената на тръжната документация е 20 лева, като същата се внася с вносна бележка или платежно нареждане по транзитната сметка на Окръжен съд – Кърджали, IBAN: BG55CECB979031F7866300, BIC: CECBBGSF – „Централна кооперативна банка” АД, клон Кърджали.
Срок за подаване на заявления: до 17,00 ч. на 25.11.2019 г. – всеки  работен ден в рамките на работното време от 9,00 ч. до 17,00 ч. в стая № 35 – „Главен специалист – административна дейност”.
Огледи на обекта могат да се извършват само след закупуване на тръжната документация до 25.11.2019 г., след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа с главния счетоводител на Окръжен съд – Кърджали.
Търгът ще се проведе на 02.12.2019 г. от 14,00 ч., в сградата на Окръжен съд – Кърджали, Зала №1, ет. ІІІ.  

Телефон за връзка: 0361 627 03

Обявата е публикувана на 17.10.2019 г. във в-к „24 часа” и в-к „СЕГА”

Заповед № 369 / 14.10.2019 г.Свободни работни места в Окръжен съд - КърджалиПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Кърджалийският окръжен съд отмени Постановление от 24.04.2019 г.  на прокурор при Окръжна прокуратура – Кърджали, с което е отнето временно свидетелство за управление на МПС на Л.А.М. – обвиняем по досъдебно производство № 6/2019 г. по описа на ОСлО при ОП – Кърджали.
Съдът приема, че по делото не се съдържат доказателства, които да характеризират обвиняемия като системен нарушител на правилата за движение по пътищата и като недисциплиниран водач, а от там и не може да се изведе опасността същият да извърши друго престъпление по транспорта по глава 11, раздел ІІ от НК. Приложените по делото електронни фишове установяват единствено, че в тях като собственик/ползвател, на когото е регистрирано МПС, е посочено името на Л.А.М., като законен представител на ДПС.
В качеството му на физическо лице, на Л.А.М. е било съставено НП №185/2011г. по описа на РУ-Първомай, за налагане на глоба в размер на 200лв., на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП.
Съдът приема, че само за това нарушение от 2011г. може да се направи извод, че автомобилът е бил управляван лично от Л.А.М., което представлява изолиран случай на нарушаване на правилата за движение по пътищата.
Поради това съдът не споделя мотивите на представителя на ОП - Кърджали, обосновали вземането на обжалваната мярка, че обвиняемият многократно бил санкциониран по административен ред за сериозни нарушения на правилата на движение, и то такива с висок риск спрямо безопасността на движението.
Определението на  съда е окончателно.ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Новоизбраният Председател на Районен съд – Кърджали Здравка Дечева – Запрянова официално встъпи в длъжност.
На 11 юни 2019 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 10 гласа подкрепи избора на Здравка Дечева – Запрянова за Административен ръководител – Председател на Районен съд – Кърджали.
Съдия Здравка Запрянова е с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ и с над 20 години юридически стаж, като от 2001 г. е съдия в Районен съд – Кърджали.
Акта за встъпване на Здравка Дечева – Запрянова в длъжността „Административен ръководител – Председател” на Районен съд – Кърджали бе подписан днес, на 19.06.2019 г. в Съдебната палата, на кратка церемония в присъствието на Лозан Панов – Председател на Върховния касационен съд, Георги Милушев – Председател на Окръжен съд – Кърджали, и съдиите от Окръжен и Районен съд – Кърджали.
Image:Окръжен съд - Кърджали - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Image:Окръжен съд - Кърджали - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Свободни работни места в Окръжен съд - КърджалиНазад НазадНапред Напред

Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
НССС
Вещи лица
Преводачи
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията