Новини

Свободни работни места в Окръжен съд - Кърджали
Окръжен съд - Кърджали обявява конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността "Връзки с обществеността" - 1 свободна щатна бройка.

Кратко описание на длъжността: Подпомага председателя на съда при осъществяване на дейността по комуникация и връзки с обществеността на Окръжен съд - Кърджали. Подпомага административните ръководители на районните съдилища от съдебния район и съдиите при информиране на обществеността и осигуряване на връзки със средствата за масово осведомяване. Обезпечава ПР-дейността на територията на съдебния район.
Минимален размер на основната месечна заплата, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на съдебната власт: за длъжността "Връзки с обществеността" - 1011,00 лв.
Изисквания: Да е български гражданин; да е навършил пълнолетие; да не е поставен под запрещение; да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер; да не е лишен по съответния ред от правото да заема определена длъжност; да не са налице обстоятелствата по чл. 137, ал. 1 ПАС, във връзка с чл. 107а, ал. 1 КТ; да има завършено висше образование с образователно - квалификационна степен "магистър" или "бакалавър"; наличие на професионален опит - изпълнение на функции, идентични или сходни с тези на длъжността "Връзки с обществеността" - минимум 2 години; да притежава компютърна грамотност - MS Office, Internet; да има отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация, както и много добри комуникационни умения и езикова култура, способност за работа в екип.
Необходими документи:
1.        писмено заявление (по образец);
2.        пълномощно за подаване на документи (когато това не се прави лично от кандидата);
3.        автобиография (саморъчно подписана от кандидата);
4.        мотивационно писмо;
5.        копие от лична карта;
6.        декларация по чл. 141, ал. 2, т. 1 ПАС, че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност (образец);
7.        декларация във вр. с чл. 137, ал.1 от ПАС за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал.1 от КТ (образец);
8.        копия от документи за придобита образователно - квалификационна степен и допълнителна квалификация;
9.        копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова и/или осигурителна книжка);
10.        свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по ЗСВ;
11.        медицинско свидетелство за работа (със заверка, че кандидатът не страда от психични заболявания);
12.        копия от документи, представени по желание на кандидата за придобити други квалификации, за владеене на чужд език, препоръки от предни работодатели и др.

Забележка: Копията на представените документи следва да бъдат саморъчно заверени от кандидата с "Вярно с оригинала".
Начин на провеждане на конкурса: І етап: проверка на документите по чл. 142, ал. 1 ПАС; ІІ етап: събеседване.
Срок за подаване на документи: Кандидатите подават документите си при главния специалист - административна дейност на Окръжен съд - Кърджали, бул. "Беломорски" №48, ет.3 стая №35, в едномесечен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса в местен всекидневник и на интернет страницата на съда, в рамките на работното време: от 9,00 ч. до 17,00 ч., включително последния ден от посочения срок.
Всички съобщения във връзка с конкурса и резултатите от него ще бъдат обявени на страницата на съда в интернет и на таблото за обяви в централното фоайе на първия етаж в сградата на Окръжен съд - гр. Кърджали, бул. "Беломорски" № 48.
Обявата е публикувана във в-к "Родопи войс" на 17.05.2019 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАПОВЕД № 188/15.05.2019 г. - за обявяване и провеждане на конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността "Връзки с обществеността"
- Заявление за кандидатстване
- Декларация по чл.141, ал.2, т.1  на ПАС
- Декларация по чл.137, ал.2 от ПАС за липса на обст. по чл.107а КТ
- Длъжностна характеристика на длъжност "Връзки с обществеността"
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Кърджалийският окръжен съд отмени мярката "Забрана за напускане пределите на Република България", наложена с постановление на прокурор от ОП- Кърджали от 15.04.2019 г. по отношение на Л.А.М. – обвиняем по ДП № 6/2019 г. по описа ОСлО при ОП- Кърджали.
Съдът приема, че забраната за напускане на пределите на страната, наложена на обвиняемия, понастоящем се явява прекомерно ограничение, надхвърлящо  целите, заложени в същината на тази мярка за процесуална принуда. Данните, събрани по делото, и досегашното процесуално поведение на обвиняемия позволяват извода, че и без прилагането на мярката същият няма да осуети развитието на воденото срещу него наказателно производство, съответно няма да избегне наказателната репресия, тъй като няма реална опасност от укриването му в чужбина.
Определението на  съда е окончателно.


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Кърджалийският окръжен съд остави без уважение жалбата на Л.А.М. – обвиняем по досъдебно производство № 6/2019 г. по описа на ОСлО при ОП – Кърджали против постановление от 19.04.2019 г., с което спрямо него е взета мярка за неотклонение „гаранция” в пари в размер на 10 000 лв., която да се внесе в срок до 25.04.2019 г.  
Съдът приема, че при вземане на мярката за неотклонение органът на досъдебното производство е взел предвид степента на обществена опасност на деянието, доказателствата срещу обвиняемия, семейното и имущественото му положение, възрастта и др. данни за личността му. Съдът посочва, че на този етап от разследването има достатъчно доказателства за съпричастност на обв.М. към разследваното престъпление - същият е един от участниците в ПТП, при което е настъпила смърт на едно лице. Събрани са доказателства за имущественото състояние на обв.М., от които се установява, че същият притежава недвижими имоти и спестявания, като взетата мярка за неотклонение е съобразена с тях и е законосъобразна.
Определението на  съда е окончателно.


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Кърджалийският окръжен съд отмени Постановление от 16.04.2019 г. на прокурор при Окръжна прокуратура – Кърджали, с което е отнето временно свидетелство за управление на МПС на Л.А.М. – обвиняем по досъдебно производство № 6/2019 г. по описа на ОСлО при ОП – Кърджали.
Съдът е приел, че единствения мотив, с който се обосновава постановяването на тази ограничителна мярка от прокурор при ОП - Кърджали е, че същата се взема с цел да бъде осуетено извършването на друго престъпление от обвиняемия. Приел е също, че разпоредбата на чл. 69а, ал. 1 НПК не се прилага императивно при обвинение за извършено престъпление по Глава единадесета, Раздел ІІ от Особената част на Наказателния кодекс, а е законова възможност за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, която преценка винаги е индивидуална, с оглед обществената опасност на разследваното деяние и обществената опасност на обвиняемия, като в настоящия случай от събраните до момента данни по делото не се установява разследваното деяние да се отличава с по-висока от типичната за този вид престъпления обществена опасност, и в обжалваното постановление не е налице яснота извършването на какво друго престъпление ще бъде осуетено с отнемането на свидетелството за правоуправление на обвиняемия.
Определението на  съда е окончателно.ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Кърджалийският окръжен съд отмени мярката за неотклонение "парична гаранция" в размер на 10 000 лв., която да се внесе в срок до 18.04.2019 г., взета с  Постановление за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение с дата 15.04.2019 г., по отношение на Л.А.М. - обвиняем по досъдебно производство № 6/2019 г. по описа на ОСлО при ОП – Кърджали.
Съдията – докладчик по делото е приел, че по отношение на мярката за неотклонение "гаранция" е налице специална разпоредба на чл.61 от НПК, озаглавена "Гаранция" и съгласно ал.2  на цитирания текст при определяне на гаранцията се взема предвид и имущественото положение на обвиняемия. В случая при вземане на мярката за неотклонение органът на досъдебното производство е посочил, че взема предвид степента на обществена опасност на деянието, доказателствата срещу обвиняемия, здравословното му състояние, семейното положение, професията, възрастта и др. данни за личността му. Същевременно, обаче в постановлението не било посочено, че е взето предвид и имущественото положение на обвиняемия съгласно императивната разпоредба на чл.61, ал.2 от НПК. Нещо повече, по делото нямало никакви данни за имущественото положение на обвиняемия – какви недвижим имоти притежава, какви доходи има и от каква дейност, както нямало данни и за здравословното  състояние на обвиняемия и професията му, въпреки че в постановлението е посочено, че тези обстоятелства са съобразени при вземането на мярката за неотклонение.
Определението на  съда е окончателно.Назад НазадНапред Напред

Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
НССС
Вещи лица
Преводачи
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията