Новини

Свободни работни места в Окръжен съд - Кърджали
ОКРЪЖЕН СЪД – КЪРДЖАЛИ

ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на съдебен служител
на длъжността „Връзки с обществеността” – 1 свободна щатна бройка при Окръжен съд - Кърджали.

Кратко описание на длъжността: Подпомага председателя на съда при осъществяване на дейността по комуникация и връзки с обществеността на Окръжен съд – Кърджали. Подпомага административните ръководители на районните съдилища от съдебния район и съдиите при информиране на обществеността и осигуряване на връзки със средствата за масово осведомяване. Обезпечава ПР-дейността на територията на съдебния район.
Минимален размер на основната месечна заплата, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на съдебната власт: за длъжността „Връзки с обществеността” – 1011,00 лв.
Изисквания: Да е български гражданин; да е навършил пълнолетие; да не е поставен под запрещение; да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер; да не е лишен по съответния ред от правото да заема определена длъжност; да не са налице обстоятелствата по чл. 137, ал. 1 ПАС, във връзка с чл. 107а, ал. 1 КТ; да има завършено висше образование с образователно – квалификационна степен „магистър” или „бакалавър”; наличие на професионален опит – изпълнение на функции, идентични или сходни с тези на длъжността „Връзки с обществеността” – минимум 2 години; да притежава компютърна грамотност – MS Office, Internet; да има отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация, както и много добри комуникационни умения и езикова култура, способност за работа в екип.
Необходими документи:
1.        писмено заявление (по образец);
2.        пълномощно за подаване на документи (когато това не се прави лично от кандидата);
3.        автобиография (саморъчно подписана от кандидата);
4.        мотивационно писмо;
5.        копие от лична карта;
6.        декларация по чл. 141, ал. 2, т. 1 ПАС, че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност (образец);
7.        декларация във вр. с чл. 137, ал.1 от ПАС за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал.1 от КТ (образец);
8.        копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен и допълнителна квалификация;
9.        копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова и/или осигурителна книжка);
10.        свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по ЗСВ;
11.        медицинско свидетелство за работа, както и медицинско удостоверение, че кандидатът не страда от психични заболявания;
12.        копия от документи, представени по желание на кандидата за придобити други квалификации, за владеене на чужд език, препоръки от предни работодатели и др.

Забележка: Копията на представените документи следва да бъдат саморъчно заверени от кандидата с „Вярно с оригинала”.
Начин на провеждане на конкурса: Първи етап – допускане на кандидатите: разглеждане на постъпилите заявления и документи и допускане на кандидатите до втори етап. До втория етап на конкурса ще бъдат допуснати кандидатите, които отговарят напълно на минималните изисквания и са подали в срок изискуемите документи за участие в конкурса. Втори етап – събеседване с допуснатите кандидати.
Срок за подаване на документи: Кандидатите подават документите си при главния специалист – административна дейност на Окръжен съд – Кърджали, бул.”Беломорски” №48, ет.3, стая №35, в едномесечен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса в централен или местен ежедневник и на интернет страницата на съда, в рамките на работното време: от 9,00 ч. до 17,00 ч., включително последния ден от посочения срок.
Всички съобщения във връзка с конкурса и резултатите от него ще бъдат обявени на страницата на съда в интернет и на таблото за обяви в централното фоайе на първия етаж в сградата на Окръжен съд – гр. Кърджали, бул. ”Беломорски” № 48.

Обявата е публикувана във в-к  "24 часа" на 12.09.2019 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАПОВЕД № 330/10.09.2019 г. - за обявяване и провеждане на конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността "Връзки с обществеността"
- Заявление за кандидатстване
- Декларация по чл.141, ал.2, т.1  на ПАС
- Декларация по чл.137, ал.2 от ПАС за липса на обст. по чл.107а КТ
- Длъжностна характеристика на длъжност "Връзки с обществеността"ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Кърджалийският окръжен съд отмени Постановление от 24.04.2019 г.  на прокурор при Окръжна прокуратура – Кърджали, с което е отнето временно свидетелство за управление на МПС на Л.А.М. – обвиняем по досъдебно производство № 6/2019 г. по описа на ОСлО при ОП – Кърджали.
Съдът приема, че по делото не се съдържат доказателства, които да характеризират обвиняемия като системен нарушител на правилата за движение по пътищата и като недисциплиниран водач, а от там и не може да се изведе опасността същият да извърши друго престъпление по транспорта по глава 11, раздел ІІ от НК. Приложените по делото електронни фишове установяват единствено, че в тях като собственик/ползвател, на когото е регистрирано МПС, е посочено името на Л.А.М., като законен представител на ДПС.
В качеството му на физическо лице, на Л.А.М. е било съставено НП №185/2011г. по описа на РУ-Първомай, за налагане на глоба в размер на 200лв., на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП.
Съдът приема, че само за това нарушение от 2011г. може да се направи извод, че автомобилът е бил управляван лично от Л.А.М., което представлява изолиран случай на нарушаване на правилата за движение по пътищата.
Поради това съдът не споделя мотивите на представителя на ОП - Кърджали, обосновали вземането на обжалваната мярка, че обвиняемият многократно бил санкциониран по административен ред за сериозни нарушения на правилата на движение, и то такива с висок риск спрямо безопасността на движението.
Определението на  съда е окончателно.ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Новоизбраният Председател на Районен съд – Кърджали Здравка Дечева – Запрянова официално встъпи в длъжност.
На 11 юни 2019 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 10 гласа подкрепи избора на Здравка Дечева – Запрянова за Административен ръководител – Председател на Районен съд – Кърджали.
Съдия Здравка Запрянова е с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ и с над 20 години юридически стаж, като от 2001 г. е съдия в Районен съд – Кърджали.
Акта за встъпване на Здравка Дечева – Запрянова в длъжността „Административен ръководител – Председател” на Районен съд – Кърджали бе подписан днес, на 19.06.2019 г. в Съдебната палата, на кратка церемония в присъствието на Лозан Панов – Председател на Върховния касационен съд, Георги Милушев – Председател на Окръжен съд – Кърджали, и съдиите от Окръжен и Районен съд – Кърджали.
Image:Окръжен съд - Кърджали - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Image:Окръжен съд - Кърджали - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Свободни работни места в Окръжен съд - КърджалиПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Кърджалийският окръжен съд отмени мярката "Забрана за напускане пределите на Република България", наложена с постановление на прокурор от ОП- Кърджали от 15.04.2019 г. по отношение на Л.А.М. – обвиняем по ДП № 6/2019 г. по описа ОСлО при ОП- Кърджали.
Съдът приема, че забраната за напускане на пределите на страната, наложена на обвиняемия, понастоящем се явява прекомерно ограничение, надхвърлящо  целите, заложени в същината на тази мярка за процесуална принуда. Данните, събрани по делото, и досегашното процесуално поведение на обвиняемия позволяват извода, че и без прилагането на мярката същият няма да осуети развитието на воденото срещу него наказателно производство, съответно няма да избегне наказателната репресия, тъй като няма реална опасност от укриването му в чужбина.
Определението на  съда е окончателно.


Назад НазадНапред Напред

Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
НССС
Вещи лица
Преводачи
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията