Новини
Съобщение - вещи лица
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, че предложения за изменение и допълнение на утвърдения списък на вещите лица и предложения за включване в списъка на вещите лица за съдебния район на Окръжен съд и Административен съд – гр. Кърджали, съгласно чл. 399 и чл. 402, ал. 1 от Закона за съдебната власт, се правят до края на м. септември на текущата календарна година пред Председателя на Окръжен съд – Кърджали.


Съобщение - преводачи
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,
че предложения за изменение и допълнение на списъка на специалистите, утвърдени за преводачи и предложения за включване в същия за съдебния район на Окръжен съд – Кърджали, съгласно чл. 399 и чл. 402, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), се правят до края на м. септември на текущата календарна година пред Председателя на Окръжен съд – Кърджали.Внасяне на суми чрез ПОС терминал
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой, в изпълнение на ДДС № 2 от 08.03.2012 г. на Министерството на финансите и Протокол №17/10.04.2013г. на ВСС, в Служба „Архив” при Окръжен съд – Кърджали, етаж ІV, стая № 42 са монтирани ПОС терминални устройства на „ЦКБ” АД, свързани към транзитната и набирателната сметки на съда.

Транзитна сметка
Видове държавни такси, глоби и разноски


IBAN BG55CECB979031F7866300
       за образуване на дело;
       за обжалване на съдебен акт;
       за издаване на изпълнителен лист;
       за препис от съдебен акт;
       за издаване на удостоверения
       за регистрация на СНЦ;
       за вписване на нови обстоятелства;
       за ксерокс – копия на документи по дела
       за глоби;
       за възстановени съдебни разноски;
       за други такси постъпващи по транзитна сметка на съда

Набирателна сметка
Видове държавни такси, глоби и разноски


IBAN BG62CECB979033F7866300
       Депозити за вещи лица;
       Депозити за свидетели;
       Депозити за преводачи;
       Съдебни гаранции;
       Гаранции по ЗОП;
       Депозити за участие в търг;
       Наеми;
       Други парични средства с временен характер.Процедура по отдаване под наем на банков офис
З А П О В Е Д

№76
Гр. Кърджали, 21.03.2015 г.
На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13 ал.5, във вр. с ал.1 – 4, във вр. с чл.43 и сл. от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) и в изпълнение на Заповед №ЛС-04-396/22.04.2008 г. и Заповед № ЛС-04-1456/30.08.2013 г., изменена със Заповед № ЛС-1898/03.12.2014 г. на Министъра на правосъдието, както и въз основа на предписание на Министерство на правосъдието за провеждане на тръжна процедура, и предвид необходимостта от функциониране на банков офис с цел осигуряване на комплексно обслужване на посетителите на административната сграда „Съдебна палата” – град Кърджали, за внасяне на дължими такси, депозити, гаранции и др., по сметки на органи на съдебната власт, както и относно възможността за реализиране на приход от отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост,

Н А Р Е Ж Д А М :


I. Откривам процедура за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост, чрез търг с тайно наддаване при следните условия:
1.        Обект, който ще се отдава под наем: помещение, находящо се в Административна сграда „Съдебна палата” – гр.Кърджали, на партерен етаж, с площ от 18 кв.м.
2.        Предназначение на обекта: банков офис за комплексно обслужване на физически и юридически лица - посетители на сградата, с цел внасяне на дължими такси, депозити, гаранции и др., по сметки на органите на съдебната власт, както и по сметки на други съдилища, прокуратури, следствени отдели и институции.
3.        Срок за отдаване под наем на обекта:  3 години,        считано от датата на сключване на договора за отдаване на обекта под наем.
4.        Специални изисквания към участниците:   До участие в търга се допускат юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които са банки по смисъла на Закона за кредитните институции - местни и чуждестранни, притежаващи пълен лиценз за извършване на банкова дейност в страната чрез клон, с опит в обслужване на бюджетни организации.
5.        Начална тръжна цена:        В размер на едномесечна наемна вноска – 311,04 лева, без  ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел. енергия, вода, отопление, телефон и др.
6.        Начин на плащане на наемната цена и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:
       в тридневен срок след връчването на влязлата в сила заповед за избор на наемател, наемателят внася гаранционна вноска в размер на удвоена месечна наемна цена, предложена от него, по сметка на Министерство на правосъдието IBAN: BG44BNBG96613300173701, BIС: BNBGBGSD при БНБ - Централно управление,  която обезпечава изпълнението на договора;
       наемната цена се заплаща за всеки месец до 10-то число на текущия месец  по сметка на Министерство на правосъдието IBAN: BG09BNBG96613000173701, BIС: BNBGBGSD при БНБ - Централно управление;
       консумативните разходи за ел. енергия, вода и отопление, свързани с ползването на имота, се определят ежемесечно на база показанията на контролно - измервателните уреди и споразумителен        протокол, и се заплащат от наемателя по транзитната сметка на Районен съд – Кърджали.

7.  Депозит за участие в търга: Парична вноска в размер на 50,00 лева, която се внася по набирателна сметка на Окръжен съд – Кърджали, IBAN: BG62CECB979033F7866300, BIC: CECBBGSF – Централна кооперативна банка АД, клон Кърджали, най- късно до изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в процедурата.
8. Срок за закупуване на тръжната документация: до 30-ия календарен ден, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата за търга в национален ежедневник и в местен вестник.
9. Цената на тръжната документация е 20 лева, като същата се внася с вносна бележка или платежно нареждане по транзитната сметка на Окръжен съд – Кърджали, IBAN: BG55CECB979031F7866300, BIC: CECBBGSF – Централна кооперативна банка АД, клон Кърджали.        
Тръжната документация се получава от кандидата, след представяне на документ за внесената сума в административна сграда „Съдебна палата” – гр.Кърджали, стая № 35 – „Главен специалист-административна дейност” при Окръжен съд – Кърджали, всеки работен ден, в рамките на работното време на съда – от 9,00 ч. до 17,00 ч.
 10. Заявления за участие в търга се подават в стая № 35 – „Главен специалист-административна дейност” при Окръжен съд – Кърджали, всеки работен ден, в рамките на работното време на съда – от 9,00 ч. до 17,00 ч. Срокът за подаване на заявленията е до 17,00 ч. на 35-ия календарен ден, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата за търг в национален ежедневник и в местен вестник. Ако срокът за подаване на заявления за участие в търга изтича в неработен ден, то се счита, че срокът изтича в първия работен ден.
11. Търгът ще се проведе на 7-ия календарен ден след изтичането на срока, посочен в т.10, в Зала № 1 на Окръжен съд - Кърджали, находяща се на 3-ти етаж от Административна сграда „Съдебна палата” – гр.Кърджали, от 14.30 ч. Когато последният ден от срока е неприсъствен, търгът ще се проведе в първия работен ден.

ІІ. УТВЪРЖДАВАМ тръжната документация за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост, представляваща: помещение, находящо се в Административна сграда „Съдебна палата” – гр.Кърджали, на партерен етаж, с площ от 18 кв.м.        
ІІІ. Определям състава на комисията по провеждане на търга, както следва:
…………………………………………………………………………………………

ІV. Условията на търга да се публикуват в национален ежедневник и в местен вестник.
Извлечение от настоящата заповед, с изключение на състава на комисията, да се обяви в тридневен срок от издаването й на видно място в Административната сграда „Съдебна палата” – гр. Кърджали и на интернет страницата Окръжен съд - Кърджали.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите и отговорните лица за сведение и изпълнение.
                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                        ОКРЪЖЕН СЪД – КЪРДЖАЛИ:

                                                                (Г. МИЛУШЕВ)СЪОБЩЕНИЕ - избор на банка
Image:Окръжен съд - Кърджали - СЪОБЩЕНИЕ - избор на банка


Съобщение за плащане на такси
Image:Окръжен съд - Кърджали - Съобщение за плащане на такси


Работа в ОС Кърджали
Правила за подбор и наемане на съдебни служители.
Примерни документи.Заповед
З А П О В Е Д
№ 1
гр.Кърджали, 02.01.2008 година
ОТНОСНО: Организация на работата на съда по Закона за търговския регистърИнформация
Информация за вида на използваната система и методика за случайно разпределение на делатаНазад НазадНапред Напред
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
Вещи лица
Преводачи
НССС
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията