Новини
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Пленумът на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 7/28.03.2019 г. обяви национален конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт” и одобри регламент за провеждането му.
Есетата трябва да бъдат подадени в срок от 01.04.2019 г. до 20.05.2019 г., включително по електронна поща на адрес: konkurs.vss@vss.justice.bg. Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт. Обявяването на победителя и връчването на наградата – лаптоп, както и две поощрителни награди –фотоапарати, ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет-07.06.2019 г. В конкурса могат да участват учениците от VIII – ми до ХІІ – ти клас от българските училища в страната. Всеки участник има право да участва с едно есе.
Обявата за конкурса и регламента за провеждането му са публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет в раздел „Пресцентър“ – подраздел „Дни на отворените врати“.


Посещение в Съдебната палата в град Кърджали
На 21.02.2019г. участниците в екип „Професии“, по проект „В търсене на значимите”, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/, с ръководител Керка Милушева посетиха  Съдебната палата в град Кърджали.Там имаха възможност да се срещната с действащи съдии  като научиха от „първо лице“ за професията на юриста. Запознаха се с пропусквателния режим в Българския съд и с реда в Съдебната зала – местата на  подсъдимия, прокурора, адвоката, съдебния състав, секретар. С това посещение участниците в групата  проучиха една от най-желаните професии в региона. Предстои им да  проведат анкетно проучване свързано с мненията на връстниците им относно професията, която биха желали да упражняват в бъдеще.Съобщение - вещи лица
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, че предложения за изменение и допълнение на утвърдения списък на вещите лица и предложения за включване в списъка на вещите лица за съдебния район на Окръжен съд и Административен съд – гр. Кърджали, съгласно чл. 399 и чл. 402, ал. 1 от Закона за съдебната власт, се правят до края на м. септември на текущата календарна година пред Председателя на Окръжен съд – Кърджали.


Съобщение - преводачи
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,
че предложения за изменение и допълнение на списъка на специалистите, утвърдени за преводачи и предложения за включване в същия за съдебния район на Окръжен съд – Кърджали, съгласно чл. 399 и чл. 402, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), се правят до края на м. септември на текущата календарна година пред Председателя на Окръжен съд – Кърджали.Внасяне на суми чрез ПОС терминал
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой, в изпълнение на ДДС № 2 от 08.03.2012 г. на Министерството на финансите и Протокол №17/10.04.2013г. на ВСС, в Служба „Архив” при Окръжен съд – Кърджали, етаж ІV, стая № 42 са монтирани ПОС терминални устройства на „ЦКБ” АД, свързани към транзитната и набирателната сметки на съда.

Транзитна сметка
Видове държавни такси, глоби и разноски


IBAN BG55CECB979031F7866300
       за образуване на дело;
       за обжалване на съдебен акт;
       за издаване на изпълнителен лист;
       за препис от съдебен акт;
       за издаване на удостоверения
       за регистрация на СНЦ;
       за вписване на нови обстоятелства;
       за ксерокс – копия на документи по дела
       за глоби;
       за възстановени съдебни разноски;
       за други такси постъпващи по транзитна сметка на съда

Набирателна сметка
Видове държавни такси, глоби и разноски


IBAN BG62CECB979033F7866300
       Депозити за вещи лица;
       Депозити за свидетели;
       Депозити за преводачи;
       Съдебни гаранции;
       Гаранции по ЗОП;
       Депозити за участие в търг;
       Наеми;
       Други парични средства с временен характер.Назад НазадНапред Напред
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
НССС
Вещи лица
Преводачи
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията