Прессъобщения
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Кърджалийският окръжен съд отмени Постановление от 24.04.2019 г.  на прокурор при Окръжна прокуратура – Кърджали, с което е отнето временно свидетелство за управление на МПС на Л.А.М. – обвиняем по досъдебно производство № 6/2019 г. по описа на ОСлО при ОП – Кърджали.
Съдът приема, че по делото не се съдържат доказателства, които да характеризират обвиняемия като системен нарушител на правилата за движение по пътищата и като недисциплиниран водач, а от там и не може да се изведе опасността същият да извърши друго престъпление по транспорта по глава 11, раздел ІІ от НК. Приложените по делото електронни фишове установяват единствено, че в тях като собственик/ползвател, на когото е регистрирано МПС, е посочено името на Л.А.М., като законен представител на ДПС.
В качеството му на физическо лице, на Л.А.М. е било съставено НП №185/2011г. по описа на РУ-Първомай, за налагане на глоба в размер на 200лв., на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП.
Съдът приема, че само за това нарушение от 2011г. може да се направи извод, че автомобилът е бил управляван лично от Л.А.М., което представлява изолиран случай на нарушаване на правилата за движение по пътищата.
Поради това съдът не споделя мотивите на представителя на ОП - Кърджали, обосновали вземането на обжалваната мярка, че обвиняемият многократно бил санкциониран по административен ред за сериозни нарушения на правилата на движение, и то такива с висок риск спрямо безопасността на движението.
Определението на  съда е окончателно.ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Новоизбраният Председател на Районен съд – Кърджали Здравка Дечева – Запрянова официално встъпи в длъжност.
На 11 юни 2019 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 10 гласа подкрепи избора на Здравка Дечева – Запрянова за Административен ръководител – Председател на Районен съд – Кърджали.
Съдия Здравка Запрянова е с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ и с над 20 години юридически стаж, като от 2001 г. е съдия в Районен съд – Кърджали.
Акта за встъпване на Здравка Дечева – Запрянова в длъжността „Административен ръководител – Председател” на Районен съд – Кърджали бе подписан днес, на 19.06.2019 г. в Съдебната палата, на кратка церемония в присъствието на Лозан Панов – Председател на Върховния касационен съд, Георги Милушев – Председател на Окръжен съд – Кърджали, и съдиите от Окръжен и Районен съд – Кърджали.
Image:Окръжен съд - Кърджали - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Image:Окръжен съд - Кърджали - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Кърджалийският окръжен съд отмени мярката "Забрана за напускане пределите на Република България", наложена с постановление на прокурор от ОП- Кърджали от 15.04.2019 г. по отношение на Л.А.М. – обвиняем по ДП № 6/2019 г. по описа ОСлО при ОП- Кърджали.
Съдът приема, че забраната за напускане на пределите на страната, наложена на обвиняемия, понастоящем се явява прекомерно ограничение, надхвърлящо  целите, заложени в същината на тази мярка за процесуална принуда. Данните, събрани по делото, и досегашното процесуално поведение на обвиняемия позволяват извода, че и без прилагането на мярката същият няма да осуети развитието на воденото срещу него наказателно производство, съответно няма да избегне наказателната репресия, тъй като няма реална опасност от укриването му в чужбина.
Определението на  съда е окончателно.


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Кърджалийският окръжен съд остави без уважение жалбата на Л.А.М. – обвиняем по досъдебно производство № 6/2019 г. по описа на ОСлО при ОП – Кърджали против постановление от 19.04.2019 г., с което спрямо него е взета мярка за неотклонение „гаранция” в пари в размер на 10 000 лв., която да се внесе в срок до 25.04.2019 г.  
Съдът приема, че при вземане на мярката за неотклонение органът на досъдебното производство е взел предвид степента на обществена опасност на деянието, доказателствата срещу обвиняемия, семейното и имущественото му положение, възрастта и др. данни за личността му. Съдът посочва, че на този етап от разследването има достатъчно доказателства за съпричастност на обв.М. към разследваното престъпление - същият е един от участниците в ПТП, при което е настъпила смърт на едно лице. Събрани са доказателства за имущественото състояние на обв.М., от които се установява, че същият притежава недвижими имоти и спестявания, като взетата мярка за неотклонение е съобразена с тях и е законосъобразна.
Определението на  съда е окончателно.


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Кърджалийският окръжен съд отмени Постановление от 16.04.2019 г. на прокурор при Окръжна прокуратура – Кърджали, с което е отнето временно свидетелство за управление на МПС на Л.А.М. – обвиняем по досъдебно производство № 6/2019 г. по описа на ОСлО при ОП – Кърджали.
Съдът е приел, че единствения мотив, с който се обосновава постановяването на тази ограничителна мярка от прокурор при ОП - Кърджали е, че същата се взема с цел да бъде осуетено извършването на друго престъпление от обвиняемия. Приел е също, че разпоредбата на чл. 69а, ал. 1 НПК не се прилага императивно при обвинение за извършено престъпление по Глава единадесета, Раздел ІІ от Особената част на Наказателния кодекс, а е законова възможност за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, която преценка винаги е индивидуална, с оглед обществената опасност на разследваното деяние и обществената опасност на обвиняемия, като в настоящия случай от събраните до момента данни по делото не се установява разследваното деяние да се отличава с по-висока от типичната за този вид престъпления обществена опасност, и в обжалваното постановление не е налице яснота извършването на какво друго престъпление ще бъде осуетено с отнемането на свидетелството за правоуправление на обвиняемия.
Определението на  съда е окончателно.ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Кърджалийският окръжен съд отмени мярката за неотклонение "парична гаранция" в размер на 10 000 лв., която да се внесе в срок до 18.04.2019 г., взета с  Постановление за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение с дата 15.04.2019 г., по отношение на Л.А.М. - обвиняем по досъдебно производство № 6/2019 г. по описа на ОСлО при ОП – Кърджали.
Съдията – докладчик по делото е приел, че по отношение на мярката за неотклонение "гаранция" е налице специална разпоредба на чл.61 от НПК, озаглавена "Гаранция" и съгласно ал.2  на цитирания текст при определяне на гаранцията се взема предвид и имущественото положение на обвиняемия. В случая при вземане на мярката за неотклонение органът на досъдебното производство е посочил, че взема предвид степента на обществена опасност на деянието, доказателствата срещу обвиняемия, здравословното му състояние, семейното положение, професията, възрастта и др. данни за личността му. Същевременно, обаче в постановлението не било посочено, че е взето предвид и имущественото положение на обвиняемия съгласно императивната разпоредба на чл.61, ал.2 от НПК. Нещо повече, по делото нямало никакви данни за имущественото положение на обвиняемия – какви недвижим имоти притежава, какви доходи има и от каква дейност, както нямало данни и за здравословното  състояние на обвиняемия и професията му, въпреки че в постановлението е посочено, че тези обстоятелства са съобразени при вземането на мярката за неотклонение.
Определението на  съда е окончателно.Назад НазадНапред Напред
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
НССС
Вещи лица
Преводачи
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията