Новини
Внасяне на суми чрез ПОС терминал
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой, в изпълнение на ДДС № 2 от 08.03.2012 г. на Министерството на финансите и Протокол №17/10.04.2013г. на ВСС, в Служба „Архив” при Окръжен съд – Кърджали, етаж ІV, стая № 42 са монтирани ПОС терминални устройства на „ЦКБ” АД, свързани към транзитната и набирателната сметки на съда.

Транзитна сметка
Видове държавни такси, глоби и разноски


IBAN BG55CECB979031F7866300
       за образуване на дело;
       за обжалване на съдебен акт;
       за издаване на изпълнителен лист;
       за препис от съдебен акт;
       за издаване на удостоверения
       за регистрация на СНЦ;
       за вписване на нови обстоятелства;
       за ксерокс – копия на документи по дела
       за глоби;
       за възстановени съдебни разноски;
       за други такси постъпващи по транзитна сметка на съда

Набирателна сметка
Видове държавни такси, глоби и разноски


IBAN BG62CECB979033F7866300
       Депозити за вещи лица;
       Депозити за свидетели;
       Депозити за преводачи;
       Съдебни гаранции;
       Гаранции по ЗОП;
       Депозити за участие в търг;
       Наеми;
       Други парични средства с временен характер.Назад НазадНапред Напред
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
НССС
Вещи лица
Преводачи
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията