Съобщение - преводачи

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,
че предложения за изменение и допълнение на списъка на специалистите, утвърдени за преводачи и предложения за включване в същия за съдебния район на Окръжен съд – Кърджали, съгласно чл. 399 и чл. 402, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), се правят до края на м. септември на текущата календарна година пред Председателя на Окръжен съд – Кърджали. В срок до 30-ти септември на текущата календарна година следва:
1. Лицата, включени в списъка на специалистите, утвърдени като преводачи за съдебния район на Окръжен съд – Кърджали, които искат да бъдат отписани от списъка, да представят заявление за отписване, пред Председателя на Окръжен съд – Кърджали.
2. Лицата, включени в списъка на специалистите, утвърдени като преводачи за съдебния район на Окръжен съд – Кърджали, по отношение на които са настъпили промени, да представят необходимите документи за актуализиране на информацията, респ. изменение и/или допълнение на списъка.
3. Лицата, включени в списъка на специалистите, утвърдени като преводачи за съдебния район на Окръжен съд – Кърджали, да удостоверят пред Председателя на Окръжен съд – Кърджали липсата на обстоятелства по чл. 7 т. 3 от НАРЕДБА№ Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи (Издадена от Министерство на правосъдието, Обн. ДВ, бр. 43 от 23.05.2014 г.), като представят свидетелство за съдимост.
Непредставянето на документ, удостоверяващ липсата на обстоятелства по чл. 8 т. 3 от Наредбата, е основание за отписване от списъка на съдебните преводачи, съгласно чл. 18, ал. 1, т. 2 от същата наредба.
4. Лицата, които желаят да бъдат включени в списъка на специалистите, утвърдени като преводачи за съдебния район на Окръжен съд – Кърджали за 2017 г., да представят предложения в Окръжен съд – Кърджали, съгласно чл. 399, ал. 2 ЗСВ. Предложения могат да се правят и от министерства, ведомства, учреждения, общини, съсловни и други организации и научни институти, съгласно чл. 399, ал. 1 ЗСВ.
5. Кандидатите за включване в списъка на специалистите, утвърдени като вещи лица за съдебния район на Окръжен съд - Кърджали за 2017 г., следва да отговарят на изискванията на чл. 8 от НАРЕДБА№ Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи (Издадена от Министерство на правосъдието, Обн. ДВ, бр. 43 от 23.05.2014 г.), а именно:
„Чл. 8. Съдебният преводач трябва да отговаря на следните условия:
1. да има ниво по съответния чужд език С1 или С2, съгласно Общата Европейска езикова рамка;
2. да не е осъждан за престъпление от общ характер;
3. да не е лишен от право да упражнява професия или дейност;
4. да не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;
5. да има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако е чужд гражданин.”
6. Лицето, което кандидатства за включване в списъка на специалистите, утвърдени като преводачи за съдебния район на Окръжен съд – Кърджали, подава пред Председателя на Окръжен съд – Кърджали заявление на хартиен и електронен носител (по образец), в което вписва трите си имена, домашния си адрес, телефон за връзка и данни за образованието си, специалност, месторабота, заемана длъжност, продължителност на трудовия стаж, стаж като вещо лице и допълнителна квалификация
7. За вписването в списъка на специалистите, утвърдени като преводачи за съдебния район на Окръжен съд - Кърджали, кандидатите представят към заявлението си следните документи, съгласно чл. 12 от НАРЕДБА№ Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи:
„Чл.12. За вписването в списъка кандидатът представя към заявлението следните документи:
1. лична карта - копие;
2. сертификат за ниво по съответния чужд език С1 или С2 съгласно Общата Европейска езикова рамка;
3. свидетелство за съдимост;
4. декларация – съгласие на кандидата за вписването му в списъците на съдебни преводачи;
5. документи, свързани със стаж по специалността, ако има такъв: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка или други документи, удостоверяващи стаж по специалността;
6. декларация, че не е поставен под запрещение, не е лишен от право да упражнява професия или дейност;
7. разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;
8. удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация, ако притежава такова;
9. декларация, че кандидатът не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт.

От Окръжен съд - Кърджали
This page has been accessed 67 times. .
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
НССС
Вещи лица
Преводачи
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията