Съобщение - вещи лица

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, че предложения за изменение и допълнение на утвърдения списък на вещите лица и предложения за включване в списъка на вещите лица за съдебния район на Окръжен съд и Административен съд – гр. Кърджали, съгласно чл. 399 и чл. 402, ал. 1 от Закона за съдебната власт, се правят до края на м. септември на текущата календарна година пред Председателя на Окръжен съд – Кърджали. В срок до 30-ти септември всяка година следва:
1. Лицата, включени в списъка на специалистите, утвърдени като вещи лица за съдебния район на Окръжен съд и Административен съд – гр. Кърджали, които искат да бъдат отписани от списъка, да представят заявление за отписване, пред Председателя на Окръжен съд – Кърджали.
2. Лицата, включени в списъка на специалистите, утвърдени като вещи лица за съдебния район на Окръжен съд и Административен съд – гр. Кърджали, по отношение на които са настъпили промени, да представят необходимите документи за актуализиране на информацията, респ. изменение и/или допълнение на списъка.
3. Лицата, включени в списъка на специалистите, утвърдени като вещи лица за съдебния район на Окръжен съд и Административен съд – гр. Кърджали, да удостоверят пред Председателя на Окръжен съд – Кърджали липсата на обстоятелства по чл. 7 т. 3 от Наредба №2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (Издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 50 от 3.07.2015 г., изм., бр. 28 от 8.04.2016 г.), като представят свидетелство за съдимост.
Непредставянето на документ, удостоверяващ липсата на обстоятелства по чл. 7 т. 3 от Наредбата, е основание за отписване от списъка на вещите лица, съгласно чл. 17 ал. 1 т. 2 от същата наредба.
4. Лицата, които желаят да бъдат включени в списъка на специалистите, утвърдени като вещи лица за съдебния район на Окръжен съд и Административен съд – гр. Кърджали, да представят предложения в Окръжен съд – Кърджали, съгласно чл. 399, ал. 2 ЗСВ. Предложения могат да се правят и от министерства, ведомства, учреждения, общини, съсловни и други организации и научни институти, съгласно чл. 399, ал. 1 ЗСВ.
5. Кандидатите за включване в списъка на специалистите, утвърдени като вещи лица за съдебния район на Окръжен съд и Административен съд – гр. Кърджали, следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Наредба №2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, а именно:
„Чл. 7. За вещо лице може да бъде утвърдено дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания:
1. притежава степен на образование или професионална квалификация, съответна на вида експертиза, за която се назначава; за вещи лица, които са служители на МВР - завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР;
2. има най-малко 5 години стаж по специалността; за вещи лица, които са служители на МВР – успешно завършен период на изпитване по реда и при условията на Закона за Министеството на вътрешните работи;
3. не е осъждано за престъпление от общ характер;
4. не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
5. не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;
6. има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
6. Лицето, което кандидатства за включване в списъка на специалистите, утвърдени като вещи лица за съдебния район на Окръжен съд и Административен съд – гр. Кърджали, подава пред Председателя на Окръжен съд – Кърджали заявление на хартиен и електронен носител (по образец), в което вписва трите си имена, домашния си адрес, телефон за връзка и данни за образованието си, специалност, месторабота, заемана длъжност, продължителност на трудовия стаж, стаж като вещо лице и допълнителна квалификация, както и в коя съдебна експертиза по клас следва да бъде вписан, съгласно Приложение №1 към чл. 4 от Наредба №2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.
7. За вписването в списъка на специалистите, утвърдени като вещи лица за съдебния район на Окръжен съд и Административен съд – гр. Кърджали, кандидатите представят към заявлението си следните документи, съгласно чл. 11 от Наредба №2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица:
"Чл.11. За вписването в списъка на вещите лица кандидатите представят към заявлението следните документи:
1. лична карта - копие;
2. диплом за завършена степен на образование или професионална квалификация - нотариално заверено копие; за вещи лица, които са служители на МВР – документи за завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР;
3. свидетелство за съдимост;
4. декларация - съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица;
5. документи, свързани със стаж по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии - доказателство за регистрацията или за вписването им, удостоверяващи стаж по специалността не по-малко от 5 години;
6. декларация, че лицето не е поставено под запрещение, не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
7. разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
8. удостоверение достъп до класифицирана информация;
9. декларация, че кандидатът не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт."


От Окръжен съд - Кърджали
This page has been accessed 369 times. .
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
НССС
Вещи лица
Преводачи
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията