Свободни работни места в Окръжен съд - Кърджали

Окръжен съд - Кърджали обявява конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „Връзки с обществеността” – 1 свободна щатна бройка. Окръжен съд – Кърджали обявява конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „Връзки с обществеността” – 1 свободна щатна бройка.
Кратко описание на длъжността: Ръководи Пресцентъра на Окръжен съд – Кърджали, който обслужва и районните съдилища в съдебния район. Подпомага председателя на съда при осъществяване на дейността по комуникация и връзки с обществеността. Подпомага административните ръководители на районните съдилища от съдебния район и съдиите при информиране на обществеността и осигуряване на връзки със средствата за масово осведомяване.
Минимален размер на основната месечна заплата, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на съдебната власт: за длъжността „Връзки с обществеността” – 838,00 лв.
Изисквания: завършено висше образование с образователно – квалификационна степен „бакалавър” по специалност от следните области на висшето образование: „Социални, стопански и правни науки” и професионални направления: „Обществени комуникации и информационни науки” и „Право”, „Връзки с обществеността”, „Масови комуникации и журналистика”, „Медии и журналистика”, „Обществени комуникации”; професионален опит – минимум 2 години; компютърна грамотност - MS Office, Internet; отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация; много добри комуникационни умения и езикова култура, способност за работа в екип.
Необходими документи:
1. писмено заявление (по образец);
2. пълномощно за подаване на документи (когато това не се прави лично от кандидата);
3. автобиография (саморъчно подписана от кандидата);
4. мотивационно писмо;
5. копие от лична карта;
6. декларация по чл. 141, ал. 2, т. 1 ПАС, че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност (образец);
7. декларация във вр. с чл. 137, ал.1 от ПАС за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал.1 от КТ (образец);
8. копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен и допълнителна квалификация;
9. копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова и/или осигурителна книжка);
10. свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по ЗСВ;
11. медицинско свидетелство за работа (със заверка, че кандидатът не страда от психични заболявания);
12. копия от документи, представени по желание на кандидата за придобити други квалификации, за владеене на чужд език, препоръки от предни работодатели и др.
Забележка: Копията на представените документи следва да бъдат саморъчно заверени от кандидата с „Вярно с оригинала”.
Начин на провеждане на конкурса: І етап: проверка на документите по чл. 142, ал. 1 ПАС; ІІ етап: изготвяне на прессъобщение по конкретен казус; ІІІ етап: събеседване.
Срок за подаване на документи: Кандидатите подават документите си при главния специалист – административна дейност на Окръжен съд – Кърджали, бул.”Беломорски” №48, ет.3, стая №35, в едномесечен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса в местен всекидневник и на интернет страницата на съда, в рамките на работното време: от 9,00 ч. до 17,00 ч., включително последния ден от посочения срок.
Всички съобщения във връзка с конкурса и резултатите от него ще бъдат обявени на страницата на съда в интернет и на таблото за обяви в централното фоайе на първия етаж в сградата на Окръжен съд – гр. Кърджали, бул. ”Беломорски” № 48.
Обявата е публикувана във в-к „Родопи 24/7” на 01.02.2019 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАПОВЕД № 42/31.01.2019 г. - за обявяване и провеждане на конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността "Връзки с обществеността"
- Заявление за кандидатстване
- Декларация по чл.141, ал.2, т.1 на ПАС
- Декларация по чл.137, ал.2 от ПАС за липса на обст. по чл.107а КТ
- Длъжностна характеристика на длъжност „Връзки с обществеността”

ЗАПОВЕД № 79/25.02.2019 г. - за назначаване на комисия за провеждане на конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжност "Връзки с обществеността"

СПИСЪК с допуснати кандидати
СПИСЪК с недопуснати кандидати
ПРОТОКОЛ от 25.03.2019 г. от заседание на комисията за провеждане на конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжност "Връзки с обществеността"
ПРОТОКОЛ от 28.03.2019 г. от заседание на комисията за провеждане на конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжност "Връзки с обществеността"

This page has been accessed 1814 times. .
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
НССС
Вещи лица
Преводачи
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията