Свободни работни места в Окръжен съд - Кърджали

Окръжен съд - Кърджали обявява конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността "Връзки с обществеността" - 1 свободна щатна бройка.

Кратко описание на длъжността: Подпомага председателя на съда при осъществяване на дейността по комуникация и връзки с обществеността на Окръжен съд - Кърджали. Подпомага административните ръководители на районните съдилища от съдебния район и съдиите при информиране на обществеността и осигуряване на връзки със средствата за масово осведомяване. Обезпечава ПР-дейността на територията на съдебния район.
Минимален размер на основната месечна заплата, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на съдебната власт: за длъжността "Връзки с обществеността" - 1011,00 лв.
Изисквания: Да е български гражданин; да е навършил пълнолетие; да не е поставен под запрещение; да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер; да не е лишен по съответния ред от правото да заема определена длъжност; да не са налице обстоятелствата по чл. 137, ал. 1 ПАС, във връзка с чл. 107а, ал. 1 КТ; да има завършено висше образование с образователно - квалификационна степен "магистър" или "бакалавър"; наличие на професионален опит - изпълнение на функции, идентични или сходни с тези на длъжността "Връзки с обществеността" - минимум 2 години; да притежава компютърна грамотност - MS Office, Internet; да има отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация, както и много добри комуникационни умения и езикова култура, способност за работа в екип.
Необходими документи:
1. писмено заявление (по образец);
2. пълномощно за подаване на документи (когато това не се прави лично от кандидата);
3. автобиография (саморъчно подписана от кандидата);
4. мотивационно писмо;
5. копие от лична карта;
6. декларация по чл. 141, ал. 2, т. 1 ПАС, че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност (образец);
7. декларация във вр. с чл. 137, ал.1 от ПАС за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал.1 от КТ (образец);
8. копия от документи за придобита образователно - квалификационна степен и допълнителна квалификация;
9. копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова и/или осигурителна книжка);
10. свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по ЗСВ;
11. медицинско свидетелство за работа (със заверка, че кандидатът не страда от психични заболявания);
12. копия от документи, представени по желание на кандидата за придобити други квалификации, за владеене на чужд език, препоръки от предни работодатели и др.
Забележка: Копията на представените документи следва да бъдат саморъчно заверени от кандидата с "Вярно с оригинала".
Начин на провеждане на конкурса: І етап: проверка на документите по чл. 142, ал. 1 ПАС; ІІ етап: събеседване.
Срок за подаване на документи: Кандидатите подават документите си при главния специалист - административна дейност на Окръжен съд - Кърджали, бул. "Беломорски" №48, ет.3 стая №35, в едномесечен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса в местен всекидневник и на интернет страницата на съда, в рамките на работното време: от 9,00 ч. до 17,00 ч., включително последния ден от посочения срок.
Всички съобщения във връзка с конкурса и резултатите от него ще бъдат обявени на страницата на съда в интернет и на таблото за обяви в централното фоайе на първия етаж в сградата на Окръжен съд - гр. Кърджали, бул. "Беломорски" № 48.
Обявата е публикувана във в-к "Родопи войс" на 17.05.2019 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАПОВЕД № 188/15.05.2019 г. - за обявяване и провеждане на конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността "Връзки с обществеността"
- Заявление за кандидатстване
- Декларация по чл.141, ал.2, т.1 на ПАС
- Декларация по чл.137, ал.2 от ПАС за липса на обст. по чл.107а КТ
- Длъжностна характеристика на длъжност "Връзки с обществеността"

ЗАПОВЕД № 225/13.06.2019 г. - за назначаване на комисия за провеждане на конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжност "Връзки с обществеността"

ПРОТОКОЛ от 18.06.2019 г. от заседание на комисията за провеждане на конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжност "Връзки с обществеността"

ЗАПОВЕД № 232/19.06.2019 г. - за прекратяване конкурсната процедура, обявена със Заповед №188/15.05.2019 г.

This page has been accessed 336 times. .
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
НССС
Вещи лица
Преводачи
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията