Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост – помещение за банков офис

ОКРЪЖЕН СЪД – КЪРДЖАЛИ

На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), във връзка с чл. 13, ал. 5 ППЗДС
О Б Я В Я В А
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост – помещение за банков офис, находящо се в административна сграда „Съдебна палата” – гр. Кърджали, на партерен етаж, с площ от 6,92 кв.м.
Срок за отдаване под наем на обекта: 3 (три) години.
Специални изисквания към участниците: в търга могат да участват само банки по смисъла на ЗКИ (т. 4 от заповедта за обявяване на търга, публикувана на интернет страницата на съда).
Начална тръжна цена: В размер на едномесечна наемна вноска – 298,94 лв. с включен ДДС.
Депозит за участие в търга: Парична вноска в размер на 50,00 лв., която се внася по набирателна сметка на Окръжен съд – Кърджали, IBAN: BG62CECB979033F7866300, BIC: CECBBGSF – „Централна кооперативна банка” АД, клон Кърджали, най – късно до изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в процедурата.
Срок за закупуване на тръжната документация: до 30 – ия календарен ден, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата за търга в националните ежедневници. Цената на тръжната документация е 20 лева, като същата се внася с вносна бележка или платежно нареждане по транзитната сметка на Окръжен съд – Кърджали, IBAN: BG55CECB979031F7866300, BIC: CECBBGSF – „Централна кооперативна банка” АД, клон Кърджали.
Срок за подаване на заявления: до 17,00 ч. на 25.11.2019 г. – всеки работен ден в рамките на работното време от 9,00 ч. до 17,00 ч. в стая № 35 – „Главен специалист – административна дейност”.
Огледи на обекта могат да се извършват само след закупуване на тръжната документация до 25.11.2019 г., след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа с главния счетоводител на Окръжен съд – Кърджали.
Търгът ще се проведе на 02.12.2019 г. от 14,00 ч., в сградата на Окръжен съд – Кърджали, Зала №1, ет. ІІІ.

Телефон за връзка: 0361 627 03

Обявата е публикувана на 17.10.2019 г. във в-к „24 часа” и в-к „СЕГА”

Заповед № 369 / 14.10.2019 г.

Заповед № 433 / 03.12.2019 г.
This page has been accessed 24 times. .
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
НССС
Вещи лица
Преводачи
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията