Нови банкови сметки
.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В резултат на проведената Процедура по избор на банка за обслужване сметките на Окръжен съд – Кърджали,
ВИ СЪОБЩАВАМЕ,
че е извършена смяна на банката: от „СИБАНК” EАД на „ЦКБ” АД и
считано от 01.03.2015 г.
новите сметки на ОС-Кърджали в „Централна кооперативна банка” АД, са както следва:


IBAN
Наименование на сметките
BG55CECB979031F7866300
Приходи от такси и други
BG62CECB979033F7866300
Временни депозити и гаранции

BIC: CECBBGSF


гр. Кърджали
27.02.2015 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА .....................................
ОКРЪЖЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ:.....................................
(Г. МИЛУШЕВ)


Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
НССС
Вещи лица
Преводачи
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията