Служби

III етаж:
ст.27Деловодство тел. 0361 / 5 88 15; моб. тел. 0885 39 21 99, 0882 71 31 23
РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ - 09:00 ч. - 17:00 ч.
Регистрира входящите документи. Дава информация за получената и изпратената кореспонденция, прави справки за делата.

ст.35 - Главен специалист - административна дейност тел. 0361 / 6 27 03, моб. тел. 0882 73 08 03
(1) Организира работата на съдебните заседатели и осъществява връзка с тях.
(2) Приема жалби и оплаквания и ги докладва на председателя на съда.
(3) Организира приема на граждани от председателя на съда

IV етаж:
ст. 42 - Съдебен архив и фирмено деловодство тел. 0361 / 5 88 30; моб. тел. 0885 39 28 18
РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ - 09:00 ч. - 17:00 ч.
Съдебният архивар класифицира и архивира граждански, административни и наказателни дела; поддържа целостта на системата за архивиране като осигурява правилен достъп до делата. Осигурява съхраняването на всички свършени дела, като ги класифицира и архивира, както и на деловодните книги. Копира документи за нуждите на служителите на съда, съдиите, адвокатите и гражданите книги и документи.
Фирменото деловодство приема и обработва заявления и молби, касаещи вписване на образуване, преобразуване, обявяване в ликвидация, прекратяване и промяна на обстоятелствата на сдружения с нестопанска цел, фондации, ЖСК, адвокатски дружества и други, кото не са търговци.

ст. 47 и 48 - Съдебни секретари моб. тел. 0882 72 35 34; 0882 72 89 96;
Съставят протоколите от откритите съдебни заседания; изпълняват разпорежданията на съда, постановени в откритите, закритите и разпоредителни заседания; съставят документи за изплащане на определените суми за възнаграждения на експерти, свидетели, съдебни заседатели и др..

ст. 49Главен счетоводител тел. 0361 / 6 27 12; моб. тел. 0882 73 11 88;
Събира държавните такси :
- за издаване удостоверение за актуално състояние на търговци
- по молби за обявяване на несъстоятелност на търговци
- за незаверени преписи съгласно Закона за достъп до обществената информация

ст. 50 - Съдебен администратор моб. тел. 0882 75 55 88
Организира и ръководи съдебните служби; отговаря за управлението на административната дейност в съда; контролира спазването на трудовата дисциплина; оценява работата на съдебните служители; организира връзките с други органи и институции и предоставянето на информация на медиите и обществеността.

Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
НССС
Вещи лица
Преводачи
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията