За Окръжен съд

Кърджалийският ОС е основан през 50-те години на миналия век.
Съдебният окръг обхваща районите на четирите районни съдилища - в Кърджали, Момчилград, Крумовград и Ардино.
Правораздавателната компетентност на съда се определя най-общо така:
Правораздавателната компетентност на окръжния съд се определя най-общо така:
Окръжният съд като първа инстанция разглежда наказателни дела в състав от един съдия и двама съдебни заседатели, освен ако в закон е предвидено друго и граждански дела в състав от един съдия.
Окръжният съд като втора инстанция разглежда дела в състав от трима съдии, освен ако в закон е предвидено друго.

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
На окръжния съд са подсъдни като първа инстанция делата за престъпления против републиката, умишлени убийства, квалифицирани грабежи, държане с цел разпространение и разпространение на наркотични вещества и др. За част от останалите наказателни дела първа инстанция е районният съд, а втора /въззивна/ - Окръжният.
Наказателните дела, подсъдни на районните съдилища като първа инстанция се разглеждат от окръжния съд като втора /въззивна/ инстанция.

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
На окръжния съд като първа инстанция са подсъдни:
- Исковете за установяване или оспорване на произход, за прекратяване на осиновяване, за поставяне под запрещение или за отменянето му;
- Исковете по търговски спорове;
- Исковете за собственост и други вещни права върху имот с цена на иска над 50 000 лева;
- Исковете по граждански дела с цена на иска над 25 000 лева, с изключение на исковете за издръжка, за трудови спорове и за вземания по актове за начет;
- Исковете за установяване на недопустимост или нищожност на вписване, както и за несъществуване на вписано обстоятелство, когато това е предвидено в закон; исковете, които по други закони подлежат на разглеждане от окръжния съд.
Гражданските дела, подсъдни на районните съдилища като първа инстанция се разглеждат от окръжния съд като втора /въззивна/ инстанция.
В Окръжен съд се образуват фирмени дела по възникване и промяна в регистрацията на юридически лица с нестопанска цел (сдружения с нестопанска цел, фондации, ЖСК, адвокатски дружества и други, които не са търговци).
Окръжният съд разглежда и дела по несъстоятелност.
Председателят на окръжния съд осъществява общо организационно и административно ръководство на окръжния съд и го представлява..
През 2003 година ОС Кърджали бе включен в програмата “Съдилища – партньори” на Проекта за развитие на съдебната система при Американската агенция за международно развитие, с чиято помощ бе изцяло доизградена и довършена съществуващата локална компютърна мрежа, като бе осигурен достъп до мрежата на всички работни места в съда, включително и съдебните зали. От началото на 2004 година е в експлоатация деловодната програма “АСУД”, одобрена с решение на ВСС, което допринася за значителното подобряване на работата на съда при образуването, движението и отчитането на делата, респективно контрола от страна на ръководството на съда по отношение сроковете, за изготвяне на съдебните актове, както и за улесняване на гражданите при извършване на справки по делата.
От 20.12.2005 год. с помощта на ИУСС в ОС-Кърджали е инсталирана "Система за дословно записване на протоколи" и същата се ползва активно от съдебните секретари. По този начин бързо и лесно се установява и възпроизвежда действителното съдържание на изразените от страните по делата и техните представители и пълномощници в съдебно заседание искания и становища, както и процесуалните действия, извършвани от съда. Действащата звукозаписна система способства за възстановяване съдържанието на протоколите при евентуално направено искане за поправката им. Протоколите се съставят навременно и точно. Задоволство от функционирането й изразяват както съдебните секретари, тъй като се улеснява работата им, така и адвокатите.
От месец юли 2006 год. за по-голямата информираност на гражданите функционира малък информационен център, който е обособен в служба "Деловодство" и "Регистратура". На разположение на страните по делата е компютър, който е с директен достъп до автоматизираната деловодна система (АСУД), и от който същите могат самостоятелно да правят справки по делата си.

Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
НССС
Вещи лица
Преводачи
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията