Вещи лица

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401 ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Кърджали, за 2016 г.


Издаден от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 11 от 9.02.2016 г.

Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт обнародва:
СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401 ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Кърджали, за 2016 г.

1. Клас „Криминалистични експертизи“
Димитър Милев Петров, криминалистичени изследвания на почерк и документи.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Николай Димитров Маринов, съдебна медицина.
Емилия Иванова Будева, акушерство и гинекология.
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярнобиологични техники и идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярнобиологични техники и идентификация.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярнобиологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярнобиологични техники и идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярнобиологични техники и идентификация.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярнобиологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярнобиологични техники и идентификация; ДНК профил от биологичен материал.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярнобиологични техники и идентификация; ДНК профил от биологичен материал.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярнобиологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

3. Клас „Съдебномедицинска експертиза на психичното състояние“
Георги Пейков Велковски, психиатрия.
Николинка Здравкова Узунова, психиатрия.
Татяна Маринова Дикова, клинична психология; ранна диагностика на когнитивните нарушения; работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник – 2 (MMPI-2), и Минесотски многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши (MMPI-А).
Белин Георгиев Илчев, психиатрия, съдебна психиатрия, здравен мениджмънт.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Гергана Делчева Добруджалиева, счетоводна отчетност.
Добринка Атанасова Перчинска, счетоводна отчетност.
Димитрия Георгиева Чакърова, счетоводна отчетност.
Руси Кирилов Виденов, счетоводство и контрол.
Харалан Георгиев Василев, икономист-счетоводител, счетоводство и анализ.
Светлана Сашева Карамфилова, счетоводство и контрол.
Изабела Константинова Николова, икономист.
Иван Димов Назъров, икономика и търговия, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Йорданка Тончева Кавръкова, икономист-счетоводител, икономика на вътрешната търговия.
Огнян Николов Бюлбюлев, икономист-счетоводител, банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти; експерт-оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.
Шенол Исмаил Халил, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Петя Васкова Ангелова, икономист-счетоводител.
Николай Огнянов Бюлбюлев, стопанско управление; управление, организация и контрол на митническата дейност; експертиза на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на стойността; автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; методология за експертиза на ПТП.
Адлен Шукри Шефкет, икономист, финанси.
Мариана Димова Ангелова, маркетинг и планиране; икономическа педагогика; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“.
Таня Делчева Николова, икономист, икономика и организация на труда.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Константин Йорданов Самушев, електромашинен инженер, двигатели с вътрешно горене, минна електромеханика, автоматизация на производството, лицензиран оценител на машини и съоръжения.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Вълчо Димитров Димитров, автомобилен транспорт, трактори и кари, лицензиран оценител на недвижими имоти и машини и съоръжения.
Дончо Стойнов Драганов, машинен инженер – двигатели с вътрешно горене, лицензиран оценител на недвижими имоти и на машини и съоръжения, автоексперт-оценител.
Огнян Николов Бюлбюлев, икономист-счетоводител, банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти; експерт-оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.
Николай Огнянов Бюлбюлев, стопанско управление; управление, организация и контрол на митническата дейност; експертиза на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на стойността; автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; методология за експертиза на ПТП.
Мариана Димова Ангелова, маркетинг и планиране; икономическа педагогика; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“.

5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Инж. Пенчо Йорданов Стоев, машинен инженер по технология на машиностроенето, лицензиран оценител на търговски дружества, недвижими имоти, машини и съоръжения.
Николай Огнянов Бюлбюлев, стопанско управление; управление, организация и контрол на митническата дейност; експертиза на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на стойността; автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; методология за експертиза на ПТП.

5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Васил Георгиев Тодоров, компютърен специалист.

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Благовеста Ангелова Янева-Стойчева, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство (ПГС), лицензиран оценител на недвижими имоти и на машини и съоръжения.
Веска Вълкова Димитрова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Георги Тодоров Илиев, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство (ПГС).
Инж. Димитрия Иванова Димитрова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Донка Иванова Андонова, строителен инженер – пътно и мостово строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Инж. Румяна Михайлова Видинска, промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Инж. Димитър Илиев Димитров, инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Стайко Димитров Стайков, геодезия, фотограметрия и картография.
Стефан Георгиев Събев, икономист по строителството; строителен консултант в инвестиционното проектиране; строителен надзорник в строителния процес; оценител на търговски предприятия и вземания; оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Татяна Ангелова Янева, строителен инженер – промишлено и гражданско строителство.
Георги Иванов Карабашев, строителен инженер по транспортно строителство.
Лиляна Василева Вълчева, строителен инженер по хидротехническо строителство.
Митко Филипов Колев, строителен инженер по транспортно строителство.
Емил Атанасов Янев, промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Георги Костов Костов, архитектура.
Инж. Валентина Викторова Стойчева, ПГС, независим оценител на недвижими имоти.
Златка Любчова Арсова, икономист в строителството.
Наташа Димитрова Петрова, архитектура.
Тихомир Недев Георгиев, инженер-геодезист.
Мариана Димова Ангелова, маркетинг и планиране; икономическа педагогика; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярнобиологични техники и идентификация; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярнобиологични техники и идентификация; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярнобиологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

10. Клас „Други съдебни експертизи“
Стефан Георгиев Събев, професионален бакалавър по разработване на полезни изкопаеми.
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярнобиологични техники и идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярнобиологични техники и идентификация.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен)анализ със съвременни молекулярнобиологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.
Мариана Димова Ангелова, маркетинг и планиране; икономическа педагогика; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“.
Огнян Николов Бюлбюлев, икономист-счетоводител, банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти; експерт-оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.
Николай Огнянов Бюлбюлев, стопанско управление; управление, организация и контрол на митническата дейност; експертиза на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на стойността; автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; методология за експертиза на ПТП.
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
Вещи лица
Преводачи
НССС
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията