Вещи лица

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Кърджали, за 2019 г.


Издаден от министъра на правосъдието, oбн., ДВ, бр. 9 от 29.01.2019 г.
Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт обнародва:
СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Кърджали, за 2019 г.


Клас „Криминалистични експертизи“
Димитър Милев Петров, криминалистични изследвания на почерк и документи.
Николай Недялков Яръмбойков, криминалистични изследвания на почерк и документи.

Клас „Съдебномедицински експертизи“
Николай Димитров Маринов, съдебна медицина.
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

Клас „Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход“
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация; експертиза по писмени данни.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

Клас „Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек“
Мая Иванова Кичева, ДНК профил от биологичен материал; експертиза по писмени данни.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация; ДНК профил от биологичен материал.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

Клас „Съдебномедицинска експертиза на психичното състояние“
Николинка Здравкова Узунова, психиатрия.
Татяна Маринова Дикова, клинична психология; ранна диагностика на когнитивните нарушения; работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник – 2 (MMPI-2) и Минесотски многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши (MMPI-А).
Белин Георгиев Илчев, психиатрия, съдебна психиатрия, здравен мениджмънт.
Десислава Ицкова Хинова-Палахутева, клинична психология; детско-юношеска психология; специална психология; ранна диагностика на когнитивните нарушения: работа с тест Векслер (HAWIK – R); работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник – 2 (MMPI-2); работа с Бентън тест за краткосрочно запомняне (BVRT); тематичен аперцептивен тест (TAT).

Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Гергана Делчева Добруджалиева, счетоводна отчетност.
Добринка Атанасова Перчинска, счетоводна отчетност.
Димитрия Георгиева Чакърова, счетоводна отчетност.
Светлана Сашева Карамфилова, счетоводство и контрол.
Изабела Константинова Николова, икономист, оценител на недвижими имоти.
Иван Димов Назъров, икономика и търговия, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Йорданка Тончева Кавръкова, икономист-счетоводител, икономика на вътрешната търговия.
Огнян Николов Бюлбюлев, икономист-счетоводител, банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти; експерт-оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.
Петя Васкова Ангелова, икономист-счетоводител.
Николай Огнянов Бюлбюлев, стопанско управление; управление, организация и контрол на митническата дейност; експертиза на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на стойността; автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; методология за експертиза на ПТП.
Адлен Шукри Шефкет, икономист, финанси.
Мариана Димова Ангелова, маркетинг и планиране; икономическа педагогика; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“.
Виолета Димитрова Павлова, счетоводство и контрол.
Марчела Белева Милинова, счетоводна отчетност.
Катя Аргирова Станкова, счетоводна отчетност.

Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
„Съдебна автотехническа експертиза“
Вълчо Димитров Димитров, автомобилен транспорт, трактори и кари, лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Дончо Стойнов Драганов, машинен инженер – двигатели с вътрешно горене, лицензиран оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, автоексперт-оценител.
Огнян Николов Бюлбюлев, икономист-счетоводител, банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти; експерт-оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.
Николай Огнянов Бюлбюлев, стопанско управление; управление, организация и контрол на митническата дейност; експертиза на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на стойността; автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; методология за експертиза на ПТП.
Мариана Димова Ангелова, маркетинг и планиране; икономическа педагогика; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“.
Николай Александров Савов, автотехнически експерт.

„Съдебна инженерно-технологична експертиза“
Инж. Пенчо Йорданов Стоев, машинен инженер по технология на машиностроенето, лицензиран оценител на търговски дружества, недвижими имоти, машини и съоръжения.
Николай Огнянов Бюлбюлев, стопанско управление; управление, организация и контрол на митническата дейност; експертиза на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на стойността; автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; методология за експертиза на ПТП.
Никола Иванов Гунчев, минен инженер – разработване на полезни изкопаеми.

„Съдебна компютърно-техническа експертиза“
Васил Георгиев Тодоров, компютърен специалист.

„Съдебна строителнотехническа експертиза“
Благовеста Ангелова Янева-Стойчева, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство (ПГС), лицензиран оценител на недвижими имоти и на машини и съоръжения.
Веска Вълкова Димитрова, Кърджали, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Георги Тодоров Илиев, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство (ПГС).
Инж. Димитрия Иванова Димитрова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Донка Иванова Андонова-Савчева, строителен инженер – пътно и мостово строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Инж. Румяна Михайлова Видинска, промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Инж. Димитър Илиев Димитров, инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Стайко Димитров Стайков, геодезия, фотограметрия и картография.
Стефан Георгиев Събев, икономист по строителството; строителен консултант в инвестиционното проектиране; строителен надзорник в строителния процес; оценител на търговски предприятия и вземания; оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Татяна Ангелова Янева, строителен инженер – промишлено и гражданско строителство.
Георги Иванов Карабашев, строителен инженер по транспортно строителство.
Лиляна Василева Вълчева, строителен инженер по хидротехническо строителство.
Митко Филипов Колев, строителен инженер по транспортно строителство.
Емил Атанасов Янев, промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Георги Костов Костов, архитектура.
Златка Любчова Арсова, икономист в строителството.
Наташа Димитрова Петрова, архитектура.
Тихомир Недев Георгиев, инженер-геодезист.
Мариана Димова Ангелова, маркетинг и планиране; икономическа педагогика; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“.
Инж. Виолета Цветанова Тунч, инженер-строител, строителство на сгради и съоръжения.
Веско Стоянов Христов, промишлено и гражданско строителство (ПГС).
Хубена Иванова Салджиева, архитектура.

Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“
„Съдебно-химическа експертиза“
Мая Иванова Кичева, определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други биологични проби и обекти, състав на хранителни продукти.

Клас „Оценителни експертизи“
Мариана Димова Ангелова, оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт – оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни.
Огнян Николов Бюлбюлев, експерт-оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.
Вълчо Димитров Димитров, лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Дончо Стойнов Драганов, лицензиран оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, автоексперт-оценител.
Благовеста Ангелова Янева-Стойчева, лицензиран оценител на недвижими имоти и на машини и съоръжения.
Веска Вълкова Димитрова, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Донка Иванова Андонова-Савчева, лицензиран оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Стефан Георгиев Събев, оценител на търговски предприятия и вземания; оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Емил Атанасов Янев, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Изабела Константинова Николова, оценител на недвижими имоти.

Клас „Други съдебни експертизи“
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. генномодифицирани организми (ГМО) с молекулярно-генетични методи; експертиза по писмени данни.
Стефан Георгиев Събев, професионален бакалавър по разработване на полезни изкопаеми.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.
Никола Иванов Гунчев, минен инженер – разработване на полезни изкопаеми.
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
НССС
Вещи лица
Преводачи
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията