Вещи лица

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд - Кърджали, за 2018г.
Издаден от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 13 от 9.02.2018 г.
Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд -
Кърджали, за 2018 г.1. Клас "Криминалистични експертизи"
- Димитър Милев Петров, криминалистични изследвания на почерк и документи.
- Николай Недялков Яръмбойков, криминалистични изследвания на почерк и документи.

2. Клас "Съдебномедицински експертизи"
- Николай Димитров Маринов, съдебна медицина.
- Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.
- Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.
- Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
- Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация; експертиза по писмени данни.
- Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.
- Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек
- Мая Иванова Кичева, ДНК профил от биологичен материал; експертиза по писмени данни.
- Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация; ДНК профил от биологичен материал.
- Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

3. Клас "Съдебномедицинска експертиза на психичното състояние"
- Георги Пейков Велковски, психиатрия.
- Николинка Здравкова Узунова, психиатрия.
- Татяна Маринова Дикова, клинична психология; ранна диагностика на когнитивните нарушения; работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник - 2 (MMPI-2) и Минесотски многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши (MMPI-А).
- Белин Георгиев Илчев, психиатрия, съдебна психиатрия, здравен мениджмънт.
- Десислава Ицкова Хинова-Палахутева, клинична психология; детско-юношеска психология; специална психология; ранна диагностика на когнитивните нарушения: работа с тест Векслер (HAWIK - R); работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник - 2 (MMPI-2); работа с Бентън тест за краткосрочно запомняне (BVRT); тематичен аперцептивен тест (TAT).

4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"
- Гергана Делчева Добруджалиева, счетоводна отчетност.
- Димитрия Георгиева Чакърова, счетоводна отчетност.
- Катя Аргирова Станкова, счетоводна отчетност.
- Светлана Сашева Карамфилова, счетоводство и контрол.
- Изабела Константинова Николова, икономист, оценител на недвижими имоти.
- Иван Димов Назъров, икономика и търговия, лицензиран оценител на недвижими имоти.
- Йорданка Тончева Кавръкова, икономист-счетоводител, икономика на вътрешната търговия.
- Огнян Николов Бюлбюлев, икономист-счетоводител, банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, методология, проблеми и аспекти; експерт-оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.
- Шенол Исмаил Халил, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
- Петя Васкова Ангелова, икономист-счетоводител.
- Николай Огнянов Бюлбюлев, стопанско управление; управление, организация и контрол на митническата дейност; експертиза на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, оценка на стойността; автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност; методология за експертиза на ПТП.
- Адлен Шукри Шефкет, икономист, финанси.
- Мариана Димова Ангелова, маркетинг и планиране; икономическа педагогика; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Строго секретно".
- Виолета Димитрова Павлова, счетоводство и контрол.
- Марчела Белева Милинова, счетоводна отчетност.
- Добринка Атанасова Перчинска, счетоводна отчетност.

5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
- Вълчо Димитров Димитров, автомобилен транспорт, трактори и кари, лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
- Дончо Стойнов Драганов, машинен инженер - двигатели с вътрешно горене, лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, автоексперт-оценител.
- Огнян Николов Бюлбюлев, икономист-счетоводител, банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, методология, проблеми и аспекти; експерт-оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.
- Николай Огнянов Бюлбюлев, стопанско управление; управление, организация и контрол на митническата дейност; експертиза на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, оценка на стойността; автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност; методология за експертиза на ПТП.
- Мариана Димова Ангелова, маркетинг и планиране; икономическа педагогика; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Строго секретно".
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
- Инж. Пенчо Йорданов Стоев, машинен инженер по технология на машиностроенето, лицензиран оценител на търговски дружества, недвижими имоти и машини и съоръжения.
- Николай Огнянов Бюлбюлев, стопанско управление; управление, организация и контрол на митническата дейност; експертиза на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, оценка на стойността; автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност; методология за експертиза на ПТП.
- Никола Иванов Гунчев, минен инженер - разработване на полезни изкопаеми.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
- Васил Георгиев Тодоров, компютърен специалист.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
- Благовеста Ангелова Янева-Стойчева, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство (ПГС), лицензиран оценител на недвижими имоти и на машини и съоръжения.
- Веска Вълкова Димитрова, Кърджали, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти.
- Георги Тодоров Илиев, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство (ПГС).
- Инж. Димитрия Иванова Димитрова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
- Донка Иванова Андонова-Савчева, строителен инженер - пътно и мостово строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
- Инж. Румяна Михайлова Видинска, промишлено и гражданско строителство - конструкции.
- Инж. Димитър Илиев Димитров, инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
- Стайко Димитров Стайков, геодезия, фотограметрия и картография.
- Стефан Георгиев Събев, икономист по строителството; строителен консултант в инвестиционното проектиране; строителен надзорник в строителния процес; оценител на търговски предприятия и вземания; оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
- Татяна Ангелова Янева, строителен инженер - промишлено и гражданско строителство.
- Георги Иванов Карабашев, строителен инженер по транспортно строителство.
- Лиляна Василева Вълчева, строителен инженер по хидротехническо строителство.
- Митко Филипов Колев, строителен инженер по транспортно строителство.
- Емил Атанасов Янев, промишлено и гражданско строителство - технология, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
- Георги Костов Костов, архитектура.
- Златка Любчова Арсова, икономист в строителството.
- Наташа Димитрова Петрова, архитектура.
- Тихомир Недев Г еоргиев, инженер-геодезист.
- Мариана Димова Ангелова, маркетинг и планиране; икономическа педагогика; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Строго секретно".
- Инж. Виолета Цветанова Тунч, инженер-строител, строителство на сгради и съоръжения.
- Веско Стоянов Христов, промишлено и гражданско строителство (ПГС).
- Хубена Иванова Салджиева, архитектура.

6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"
- Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.
- Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.
- Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.


7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"
7.1. Съдебно-химическа експертиза
- Мая Иванова Кичева, определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алхокол и други биологични проби и обекти, състав на хранителни продукти.

10. Клас "Оценителни експертизи"
- Мариана Димова Ангелова, оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт- оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни.
- Огнян Николов Бюлбюлев, експерт-оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.
- Вълчо Димитров Димитров, лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
- Дончо Стойнов Драганов, лицензиран оценител на недвижими имоти и на машини и съоръжения, автоексперт-оценител.
- Благовеста Ангелова Янева-Стойчева, лицензиран оценител на недвижими имоти и на машини и съоръжения.
- Веска Вълкова Димитрова, лицензиран оценител на недвижими имоти.
- Донка Иванова Андонова-Савчева, лицензиран оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
- Стефан Георгиев Събев, оценител на търговски предприятия и вземания; оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
- Емил Атанасов Янев, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
- Изабела Константинова Николова, оценител на недвижими имоти.

11. Клас "Други съдебни експертизи"
- Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. генномодифицирани организми (ГМО) с молекулярно-генетични методи; експертиза по писмени данни.
- Стефан Георгиев Събев, професионален бакалавър по разработване на полезни изкопаеми.
- Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.
- Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със молекулярно-биологични съвременни техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.
- Никола Иванов Гунчев, минен инженер - разработване на полезни изкопаеми.
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
Вещи лица
Преводачи
НССС
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията