Вътрешни правила относно публикуване на съдебни актове

УТВЪРДИЛ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОКРЪЖЕН СЪД – КЪРДЖАЛИ:
/ Г.МИЛУШЕВ/


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
относно публикуване на съдебните актове
на Окръжен съд - Кърджали на страницата на съда в Интернет
във връзка с чл.64 ал.1 и 2 ЗСВ


І. ЦЕЛ
Публикуването на съдебните актове се извършва с цел: осигуряване на прозрачност относно работата на съдилищата чрез оповестяване на постановените съдебни актове /резултатите да са видими и достъпни за обществото чрез използването на технически средства/; оповестяване на създаваната практика от съдилищата чрез постановените съдебни актове /с оглед възможността за страните да упражняват правото на касационно обжалване и обосноваване на неговата допустимост - чл. 280, ал. 1 от ГПК, с оглед ориентиране на магистрати и други юристи в практиката на определен съд или съдия или по определени дела/.
Съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, при обработката и подготвянето на съдебните актове от съдебните деловодители / съдебните секретари за публикуването им, същите вписват номера на съдебния акт, генериран в деловодната програма, заличават данни относно ЕГН, а имената на страните, свидетелите и адресите им заменят с инициали.

ІІ. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ОБЕЗЛИЧАВАНЕ
От подлежащите на публикуване съдебни актове се обезличават задължително имената, адресите и ЕГН на физическите лица-участници в производството. Участници в производството са както главните и подпомагащите страни, така и свидетелите, законните представители или пълномощниците, вещите лица, особените представители, служебните защитници и децата.
Наименованията на контролиращите страни не се обезличават, тъй като същите са държавни органи.
Освен посочените в лични данни, обезличават се и всички други лични данни на участниците, свързани с тяхната етническа, расова, религиозна принадлежност, както и данните за физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност, но само ако биха разкрили самоличността им. В тази група данни се включват, например:
• данни за пола на лицето, за физически или психически недъг или заболяване;
• данни за професия или за заемана длъжност;
• данни за членство в определена организация;
• данни за етническа, расова, религиозна принадлежност
Преценката за горепосочените данни винаги се извършва според индивидуалните особености на конкретния съдебен акт, който следва да се публикува. По същество, в почти всички случаи тези данни се съдържат в актовете, попадащи в хипотезата на чл.64, ал.2 от ЗСВ.
Подлежат на обезличаване номерата на всички банкови сметки, както и осигурителните номера.

ІІІ. ПОДГОТОВКА НА АКТОВЕТЕ В ЕЛЕКТРОННА ФОРМА
АСУД е разработена по Проект за развитие на съдебната система от фирма Латона на базата на продукта Lotus Notes на IBM.

1. ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЕЗЛИЧАВАНЕТО
За да се извърши обезличаването на данните в постановеният съдебен акт, се отваря същия от АСУД. Появява се бутон „заличаване”, върху който се кликва еднократно, след което се затваря документа посредством бутон „затвори”. Излизаме от основната база „ОС-Кърджали” и влизаме в база „Web Access on Court”, където вече се е визуализирал частично заличеният съдебен акт. Кликваме върху същия и го отваряме за доредактиране. Автоматично се заличават данните на въведените при образуването на делото страни, свидетели, участници и т.н.. Извършва се допълнително ръчно заличаване на данни на лица по дела, които не са заличени автоматично. Маркира се клетката „публикувай” и след съхранение на документа, същият автоматично се качва на страницата на съда в Интернет.

2. ПУБЛИКУВАНЕ НА АКТОВЕТЕ В ЦУБИПСА
След публикуването на съдебния акт в страницата на съда в Интернет, същият автоматично се препраща в ЦУБИПСА.

ІV. ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ
Съдебните актове се публикуват незабавно след постановяването им на интернет страницата на Окръжен съд – Кърджали, при спазване изискванията на ЗЗЛД и ЗЗКИ. Публикуването на диспозитива на присъдата става незабавно след обявяването й, а мотивите към нея – след изготвянето им.
Публикуват се всички съдебни актове на правораздаване, както и онези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството, независимо от вида на съдебния акт /присъда, решение, определение или разпореждане/, освен ако не са от категорията актове, по които публикуване не се допуска.
Публикуват се пълните съдебни актове-мотиви и диспозитив, след съответно обезличаване.
Публикуват се без мотиви съдебните актовете, които попадат в хипотезата на чл.64 ал.2 ЗСВ, като в публикувания диспозитив се обезличават данните: ЕГН, имена и адреси.
Актовете се публикуват незабавно след постановяването им. По наказателните дела присъдите се публикуват незабавно при постановяването им, а мотивите - незабавно след изготвянето им.
Публикуването се извършва след обезличаване на данните, за които Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация, налагат забрана за публикуването им.

V. НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ПУБЛИКУВАНЕ:
1. Актовете, постановени в охранителни производства.
2. Актове, произнасяни по частни граждански или частни наказателни дела, например разпорежданията за издаване на заповеди по чл.410 и чл.417 от ГПК,както и самите заповеди за изпълнение, актовете по съдебни поръчки, обезпечения, актове по разрешаване и/или одобряване на обиск, претърсване и изземване, актове по мерки за неотклонение, актове по чл.73 от СК, разпити пред съдия, актове по искания за разкриване на банкова тайна и пр.
3. Актовете, свързани с произнасяне по доказателствени искания или по движението на делата.
Във всички случаи тези актове са определения и разпореждания, постановяват се в рамките на общи или особени искови, или в административни производства и могат да бъдат:
• за налагане на глоби;
• за назначаване на вещи лица, особени представители, служебни защитници, както и за допускане на правна помощ;
• за насрочване, пренасрочване или отлагане на делата;
• за даване на указания на страните;
• актове за конституиране на страни;
актове, с които се допуска или не изменение на иска, или се приемат или не възражения, насрещни, обратни и инцидентни установителни искове;
• за допускане или недопускане на доказателства;
• за издаване на изпълнителен лист;
• други.
4. Разпорежданията за прекратяване на съдебното производство по наказателни дела и връщането им на прокурора.
5. Актове, на които е поставен гриф за сигурност /класифицирани съдебни актове/.

VІ. СЪХРАНЕНИЕ НА ПУБЛИКУВАНИТЕ АКТОВЕ
Съхранението на публикуваните съдебни актове на страницата на съда се извършва ежедневно от системния администратор, а тези качени на ЦУБИПСА от администраторите на същия.

VІІ. СНЕМАНЕ НА ДАННИТЕ ОТ ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦАТА
Дисковото пространство позволява съхранението на малките по размер обезличени актове и не се налага снемане на данните от интернет-страницата на съда.

VІІІ. ОТГОВОРНИ ЛИЦА
Преценката относно публикуването на съдебните актове на страницата на съда в интернет се извършва от съдебните секретар-протоколисти и съдебните деловодители, изпълнявайки настоящите вътрешни правила и при спазване на изискванията на действащото законодателство.
При необходимост от конкретна преценка относно определен съдебен акт дали подлежи на публикуване, становище се дава от съдията-докладчик или заместник на административния ръководител.
Подготовката (обезличаването) на съдебните актове в електронна форма за публикуването им на страницата на съда в интернет се извършва от съдебните секретар-протоколисти и съдебните деловодители.
Публикуването на съдебните актове на страницата на съда в интернет се извършва от системния администратор.
Контролът по изпълнението на Вътрешните правила за публикуване на съдебните актове на Окръжен съд – Кърджали на страницата на съда в Интернет се осъществява от системния администратор при Окръжен съд - Кърджали.
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
Вещи лица
Преводачи
НССС
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията