Ден на отворените врати

„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”

В ОКРЪЖЕН СЪД – КЪРДЖАЛИ
15 април 2016 година


На 15 април се проведе „Ден на отворените врати” - мероприятие - част от информационна кампания, целящо утвърждаване на публичност и прозрачност, повишаване правната култура на гражданите, постигане на по-голяма информираност и запознаване с дейността и организацията на работа на органите на съдебна власт.
На гости ни бяха учениците от випуск Х-ти клас на ГПЧЕ „Христо Ботев”, които бяха приветствани от г-н Георги Милушев - Председател на Окръжен съд – Кърджали. Разказа им как се взима справедливо решение, каква е спецификата в работата на съдията и им пожела един ден да седнат на неговото място, а обществото да има повече вяра в съдебната система като правораздавателен орган.
Съдебният администратор на Окръжен съд – Кърджали обясни на учениците структурата на съдебната администрация, вътрешноорганизационната дейност на съда - деловодство, регистратура, съдебни зали, правила за посещение и поведение по време на съдебно заседание, какви дела се разглеждат в съда, като им показа някои от тях. Разясни накратко и как се става съдебен заседател, начина на избор и определянето им за участие в съдебен състав.
Всеки един от учениците получи специално изработена брошура, съдържаща информация за структурата на съдебната власт, съдилищата и професията „съдия”.
С провеждането на „Ден на отворени врати” в окръжен съд – Кърджали се постигна и целта на мероприятието - повишаване на правната култура на младите хора, постигане на по-голяма информираност и запознаване с дейността и организацията на работа на органа на съдебната власт, а именно: Окръжен съд – Кърджали.
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
Вещи лица
Преводачи
НССС
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията