Достъп до обществена информация

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ПО
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
Заявление за достъп до обществена информация – Приложение №1 от Вътрешните правила за достъп до обществена информация в Окръжен съд - Кърджали.
Заявлението трябва да съдържа:
Трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя, адрес, телефон за връзка, e-mail;
Описание на исканата информация;
Предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация.
Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:
Преглед на информацията – оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;
Копия на хартиен носител (разпечатка, ксерокопие);
Устна справка;
Копия на материален носител;
Копия, предоставени по електронен път или интернет адрес, където се съхраняват или публикуват данните.
Заявлението може да бъде подадено по пощата, по e-mail: okrsad_kj@mail.bg или внесено лично в Регистратурата на деловодството на Окръжен съд – Кърджали – ст.№27, ет.ІІІ на Съдебната палата, на адрес: гр. Кърджали, бул. „Беломорски” №48.
РАБОТНО ВРЕМЕ:
Всеки работен ден от 9,00 до 17,00 ч. без прекъсване.
Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация по реда, определен във Вътрешните правила за достъп до обществена информация в Окръжен съд - Кърджали.
Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени със Заповед №ЗМФ-1472/29.11.2011 г. на Министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето.
Разходите се заплащат по сметка на Окръжен съд - Кърджали:
IBAN BG55CECB979031F7866300 – приходи от такси и други
„Централна кооперативна банка АД”

1. Вътрешни правила за достъп до обществена информация
2. Заявление за достъп до обществена информация - Приложение №1
3. Форма "Регистър на постъпилите заявления" - Приложение №2
4. Форма "Отчет за дейността по ЗДОИ" - Приложение №3
5. Заповед ЗДОИ
6. Отчети за дейността по ЗДОИ по години:
- 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
- 2014, 2015, 2016, 2017
Навигация
Новини, събития и съобщения
Справки по дела
Анкета
Търсене
Контакти
Адрес
гр. Кърджали
бул. "Беломорски" № 48
Телефон:
0361/ 5 88 15, 6 27 03
Факс:
0361/ 6 27 08
Общини
Районни съдилища
Прокуратура
Адвокати
Нотариуси
НССС
Вещи лица
Преводачи
Съдебни заседатели
Съдебни изпълнители
Брояч на посещенията